Pradžia ŠAUKTINIAMS

Atsargos ir dimisijos kario sveikatos sutrikimo, atsiradusio dėl priežasčių, susijusių su kario tarnyba, nustatymas ir dokumentų pateikimas

Atsargos ar dimisijos kario sveikatos sutrikimas yra laikomas susijusiu su kario tarnyba arba kario statusu, kai:

  • yra priimtas KAM tarnybinio tyrimo komisijos sprendimas, kad kario sužeidimas yra susijęs su tarnybinių pareigų vykdymu ar kario statusu;
  • yra priimtas KAS institucijos nelaimingo atsitikimo tyrimo komisijos sprendimas (Nelaimingo atsitikimo aktas ir Tarnybinio patikrinimo išvada dėl traumos), kad kario sužeidimas yra susijęs su tarnybinių pareigų vykdymu ar kario statusu.

Atsargos ir dimisijos karys (kai dėl sveikatos būklės jis negali – jo atstovas) dėl sveikatos priežiūros paslaugų apmokant iš KAM skirtų asignavimų ir sužeidimo dėl su kario tarnyba susijusių priežasčių nustatymo kreipiasi į Karo prievolės ir komplektavimo tarnybą ir pateikia:

  1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  2. atstovas turi pateikti įgaliojimą atstovauti karį arba šeimos ryšį patvirtinantį dokumentą, arba dokumentą, patvirtinantį, kad yra kario atstovas pagal įstatymą.
  3. KAM tarnybinio tyrimo komisijos sprendimą dėl sveikatos sutrikimo priežastinio ryšio su tarnyba, jei toks tyrimas buvo atliktas;
  4. KAS institucijos nelaimingo atsitikimo tyrimo komisijos sprendimą, jei nelaimingo atsitikimo tyrimas buvo atliktas.

Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba, surinkusi reikalingus dokumentus, siunčia juos artimiausiam kario gyvenamosios vietos kariuomenės padaliniui, vykdančiam sveikatos priežiūros veiklą ir informuoja karį apie tolimesnius veiksmus.