Pradžia ŠAUKTINIAMS

Medicina

  • Esu nepatenkintas Karinės medicinos ekspertizės komisijos sprendimu, ką turiu daryti?

Ekspertiniai nutarimai skundžiami teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per 10 dienų nuo ekspertinio nutarimo kopijos įteikimo asmeniui pasirašytinai (jeigu kopija neįteikta, – per 30 dienų nuo pranešimo apie ekspertizės rezultatus gavimo).

  • Aš tikrai būsiu netinkamas tarnybai dėl širdies, kam mane šaukt?

Tinkamumas tikrajai karo tarnybai vertinamas individualai Karinės medicinos ekspertizės komisijos medicinos specialistų, iš anksto pasakyti, ar karo prievolininkas tinkamas/netinkamas karo tarnybai negalima.
Karinės medicinos ekspertizės komisijos veiklą reglamentuoja jos nuostatai, patvirtinti LR Vyriausybė, 2002 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 1125 „Dėl Karinės medicinos ekspertizės nuostatų patvirtinimo“ ir LR krašto apsaugos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. V-1142/V-1139 „Dėl sveikatos būklės įvertinimo principų, metodikos ir tinkamumo karo ar civilinei krašto apsaugos tarnybai pagal sveikatos būklę kriterijų patvirtinimo“.

 

  • Mano sūnus tikrinosi sveikatą Karinėje medicinos ekspertizės komisijoje, ar  jis tinkamas?

Pažymėtina, jog vadovaujantis asmens duomenų apsaugos reikalavimais, informaciją apie karo prievolininko procedūrų eigą galime teikti tik pačiam asmeniui arba jo įgaliotiems atstovams. Kitiems asmenims galime pateikti tik tą informaciją, kuri yra teisėtai paskelbta Kalendorinių metų karo prievolininkų sąraše viešai arba prieinama viešai (teisės aktai, tvarkos, procedūros ir t.t.). 

 

  • Dėl kokių ligų karo prievolininkas nešaukiamas į tarnybą?

Asmenys, pripažinti netinkamais atlikti privalomąją karo tarnybą dėl sveikatos, yra atleidžiami nuo karo prievolės.
Dėl karo prievolininko tinkamumo karo tarnybai sprendžia Karinė medicinos ekspertizės komisija, kurią sudaro šeimos gydytojai ir kiti specialistai.
Nustatant tinkamumą dėl sveikatos, kiekvieno karo prievolininko sveikatos būklė vertinama individualai, atliekami tyrimai, įvertinama asmens sveikatos įstorija.
Pagrindinės ligų grupės, dėl kurių asmuo gali būti atleidžiamas nuo privalomosios karo tarnybos:
• Širdies kraujagyslių ligos (hipertenzija, širdies ligos);
• Regėjimo sutrikimai;
• Judamojo aparato ligos (plokščiapėdystė, stuburo iškrypimai);
• Epilepsijos, intelekto sutrikimai.

 

  • Ar su akiniais galėsiu tarnaut?

Tinkamumą atlikti karo tarnybą pagal sveikatos būklę kompleksiškai vertins Karinės medicininės ekspertizės komisija, tarnauti su akiniais leidžiama, leidžiama toliaregystė ar trumparegystė +/- 6 D.

 

  • Kada galiu atvykti pasitikrinti sveikatos?

Dėl sveikatos tikrinimo procedūrų atlikimo laiko Jums reikėtų tiesiogiai derinti su regioniniu karo prievolės ir komplektavimo skyriumi ar poskyriu, pirmumas teikiamas savanoriams.

 

  • Nukentėjau tarnyboje, kaip galėčiau gauti kompensaciją?


Pirmiausia, interesantas turi pateikti prašymą, adresuotą Krašto apsaugos ministerijos Tarnybinio tyrimo komisijai (TTK), nustatyti sveikatos sutrikimo priežastinį ryšį su tarnybos pareigų vykdymu. Prašymas rašomas laisva forma sveikatos sutrikimą patyrusio kario arba jo įgalioto asmens. Prašymas komisijai pateikiamas adresu: Totorių g. 25, Vilnius. Prašyme turi būti nurodyta: patirtas sveikatos sutrikimas (diagnozė), įvykio, kurio metu karys patyrė sveikatos sutrikimą, vieta, laikas, kitos aplinkybės, kurioms esant sutriko jo sveikata. Prašyme reikėtų kaip galima išsamiau aprašyti sveikatos sutrikdymo aplinkybes ir konkrečiai nurodyti, kokį sveikatos sutrikimą (pvz., klausos pablogėjimas) prašoma susieti su tarnybos pareigų vykdymu. Prie prašymo reikėtų pridėti kario sveikatos sutrikimo faktą patvirtinantį medicininį dokumentą (ligos istorijos išrašą). Be to, galima pridėti ir liudytojų paaiškinimus. Vėliau, jei prireiks papildomos informacijos, TTK kreipsis atskirai.
Atkreiptinas dėmesys, kad kario sveikatos sutrikimo ir tarnybos pareigų vykdymo priežastinio ryšio nustatymas pats savaime dar nesuteikia teisės į kompensaciją pagal KASOKTĮ 67 str. Ši kompensacija skiriama tik tuo atveju, jei kario sveikatai liko liekamųjų reiškinių, kaip tai nustatyta 67 str. Kai TTK priims sprendimą, interesantas bus informuotas dėl galimybės gauti kompensaciją ir tolesnių veiksmų.

 

  • Ar nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos metu esu draudžiamas privalomuoju sveikatos draudimu?


Nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai nėra draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu nei tarnybos metu, nei po tarnybos. Tarnybos metu kariai gauna visas reikiamas sveikatos priežiūros paslaugas, kurios yra apmokamos iš Krašto apsaugos ministerijai (KAM) skirtų asignavimų. Po tarnybos kariams taip pat teikiamos visos reikalingos sveikatos priežiūros paslaugos, apmokamos iš KAM lėšų, jei sveikatos sutrikimas yra susijęs su tarnyba.
Jeigu kariui nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos metu sutriko sveikata ir dėl to paties sveikatos sutrikimo jam reikalingas gydymas pabaigus tarnybą, sveikatos priežiūros paslaugos buvusiam kariui krašto apsaugos sistemos sveikatos priežiūros įstaigose ar kitose sveikatos priežiūros įstaigose bus teikiamos tol, kol jis pasveiks.
Baigęs nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą asmuo, įsidarbinęs arba užsiregistravęs darbo biržoje, kaip ir kiekvienas Lietuvos pilietis, įgyja teisę gauti sveikatos priežiūros paslaugas, kurios yra apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo.