Pradžia ŠAUKTINIAMS

Sveikatos tikrinimas

DUOMENŲ VALDYTOJAS

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija (KAM)

DUOMENŲ TVARKYTOJAS (-AI)
 • Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba (Vilnius, Mindaugo g. 26)
 • Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus Karo medicinos tarnyba (Kaunas, Vytauto pr. 49)
 • Informacinių technologijų tarnyba prie KAM (Vilnius, Šilo g. 5A)
DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAS

Sveikatos tikrinimas, atranka pagal sveikatos būklę ir sveikatos sutrikdymo sunkumo laipsnio nustatymas.

DUOMENŲ SUBJEKTAI

Tikrosios karo tarnybos kariai, šauliai, tarnaujantys Lietuvos šaulių sąjungos koviniuose būriuose, arba asmenys, pretenduojantys į tikrąją karo tarnybą ar šaulio tarnybą Lietuvos šaulių sąjungos koviniame būryje

ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJŲ APRAŠYMAS
 • Asmens kodas, vardas (-ai), pavardė (-ės)
 • Gimimo data
 • Lytis
 • Kraujo grupė
 • Duomenys apie tarnybos (darbo) vietą
 • Fizinio parengimo testų rezultatai
 • Antropometriniai duomenys
 • Duomenys apie sveikatos būklę
 • Duomenys apie asmens neįgalumą
 • Duomenys apie laikinąjį nedarbingumą
 • Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas)
 • Asmens parašas
DUOMENŲ SAUGOJIMO TRUKMĖ

Karo prievolininko duomenys apie tinkamumą karo tarnybai tvarkomi kol jis išbraukiamas iš karinės įskaitos, vėliau perkeliami į archyvą ir saugomi 75 metus.

TECHNINĖS IR ORGANIZACINĖS SAUGUMO PRIEMONĖS
 • Techninės saugumo priemonės nustatytos Krašto apsaugos sistemos riboto naudojimo informacinės sistemos akreditacijos dokumentuose, patvirtintuose Informacinių technologijų ir telekomunikacijų tarnybos prie krašto apsaugos ministerijos tarnybos direktoriaus įsakymu (-ais))
 • Organizacinės saugumo priemonės nustatytos Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-1253 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje taisyklių patvirtinimo“.
DUOMENYS GAUNAMI IŠ:
 • Duomenų subjektų
 • krašto apsaugos sistemos institucijų
 • Lietuvos Respublikos gyventojų registro
 • Privalomojo sveikatos draudimo informacinė sistema (SVEIDRA)
 • Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos
 • Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro
 • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos
DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS
 • Tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies c punktas)
 • Tvarkyti duomenis būtina vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e punktas)
 • Tvarkant duomenis, susijusius su asmens sveikata, taikomas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 9 straipsnio 2 dalies b punktas.
TEISĖS AKTAI, KURIAIS REMIANTIS YRA TVARKOMI ASMENS DUOMENYSLietuvos Respublikos karo prievolės įstatymas
 • Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymas
 • Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 12 d. nutarimas Nr. 1125 „Dėl Karinės medicinos ekspertizės nuostatų patvirtinimo“
 • Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2016 m. birželio 13 d. įsakymą Nr. V-566 „Dėl siuntimo į Karinę medicinos ekspertizės komisiją ir ekspertinio nutarimo pažymos formų patvirtinimo“