Pradžia ŠAUKTINIAMS

Parengtojo rezervo pratybos ir mokymai

KAS TAI - PARENGTASIS LIETUVOS KARIUOMENĖS PERSONALO REZERVAS?

Parengtasis Lietuvos kariuomenės personalo rezervas – karo prievolininkai, įgiję pagrindinį karinį parengtumą Lietuvos kariuomenėje arba turintys jam prilygintą, pagal Lietuvos kariuomenės vado nustatytų kariui būtinų žinių ir gebėjimų standartus, iki jiems sukaks 60 metų amžius.

Atrinktiems parengtojo rezervo karo prievolininkams, siunčiami nurodymai atvykti į Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioninį padalinį, kur atitinkantys reikalavimus bei patikrinti Karinės medicinos ekspertizės komisijos karo prievolininkai skiriami į pratybas ir mokymus kariniuose vienetuose atnaujinti savo karines žinias ir įgūdžius.

Mokymai trunka nuo 20 iki 30 dienų per penkerius metus pagal Lietuvos kariuomenės vado patvirtintą šaukimo į parengtojo rezervo pratybas ir mokymus planą.

KADA GALI BŪTI ATIDĖTI PARENGTOJO REZERVO KARIŲ MOKYMAI?

Atleidimo nuo karo prievolės ir privalomosios karo tarnybos atidėjimo atvejai yra numatyti Karo prievolės įstatymo 3 ir 15 straipsniuose. Jeigu yra aplinkybių, dėl kurių karo prievolininkas gali būti atleistas nuo karo prievolės ar privalomoji karo tarnybą gali būti atidėta, karo prievolininkas turi pateikti dokumentus, kuriais pagrindžiamos atleidimo nuo karo prievolės ar privalomosios karo tarnybos atidėjimo individualia tvarka aplinkybės. Į parengto rezervo karių pratybas, mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių šaukiamas karo prievolininkas gali pateikti Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioniniam padaliniui prašymą atidėti tarnybą dėl neproporcingai didelės žalos jo ar visuomeniniams interesams, jei mano, jog tokia žala kiltų ir jos būtų galima išvengti, jeigu jis tarnybą atliktų kitu metu, pavyzdžiui, augina du ar daugiau mažamečių vaikų ir parengtojo rezervo karių pratybų metu vaikais nebūtų pasirūpinta, ar šaukiamas žmonos nėštumo laikotarpiu ir kitais atvejais.

Karo prievolininkų pateikti prašymai dėl parengtojo rezervo karių mokymų atidėjimo yra svarstomi Atrankos komisijos. Parengtojo rezervo karių mokymai atidedami kalendoriniams metams nuo prašymo gavimo institucijoje dienos, arba atsižvelgus į prašyme nurodytas aplinkybes, trumpesniam laikotarpiui.

SVEIKATA

Prieš pašaukiant į parengtojo rezervo karių pratybas ir mokymus, privaloma pasitikrinti sveikatą Karinėje medicinos ekspertizės komisijoje, kur nustatomas karo prievolininkų tinkamumas tarnybai rezerve.

APMOKĖJIMAS IR SOCIALINĖS GARANTIJOS

Parengtojo rezervo kariams už tarnybos rezerve dienas mokamas atlyginimas, prilygstantis atitinkamo laipsnio profesinės karo tarnybos kario atlyginimui pagal turimą karinį laipsnį arba pagal pagrindinėje darbovietėje gaunamą vidutinį darbo užmokestį (turi būti pateikta pažyma). Už tarnybos dienas mokama 100 procentų profesinės karo tarnybos kariams patvirtinto tarnybinio atlyginimo pirmaisiais tarnybos pagal kario laipsnį metais (pvz., jeigu Jūsų karinis laipsnis yra j. eil. ir esate šaukiamas dalyvauti pratybose ir mokymuose, kurie truks 21 dieną, Jūs gausite apie 650 - 680 Eur. Jeigu, pagrindiniame darbe gaunamas vidutinis darbo užmokestis yra didesnis nei parengtojo rezervo kariams apskaičiuotas tarnybinis atlyginimas, išmokamas parengtojo rezervo karo prievolininko vidutinio darbo užmokesčio dydžio atlyginimas, neviršijantis dviejų Lietuvos statistikos departamento paskutinį kartą paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžių.

Pažymėtina, jog parengtojo rezervo kariai aprūpinami apranga, maistu ir tarnybine gyvenamąja patalpa, taikomos socialinės garantijos.

 KUR KREIPTIS?

Jeigu susidomėjote parengtojo rezervo pratybomis ir mokymais, prašome kreiptis į Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioninį padalinį arba užpildyti kandidato anketą.

Svarbu!

Atvykdami į Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioninį padalinį su savimi turėkite:

  • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelė arba pasas).
  • Asmeninės banko sąskaitos numerį, kad galėtume kompensuoti dalį Jūsų patirtų išlaidų. 

Taip pat galite teirautis paskambinę nemokama telefono linija 8 800 12340 arba pasižiūrėkite vaizdo įrašų galeriją:

Norėdami sudalyvauti pratybose ir mokymuose, pildykite kandidato anketą:

Pildyti anketą