Pradžia ŠAUKTINIAMS

Materialinės pašalpos

KAM gali skirti materialinę pašalpą (iki 5 MMA*):

1. kariams, kurių materialinė būklė sunki dėl:

  • jų pačių ligos;
  • sutuoktinio, sugyventinio, tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), brolių (įbrolių) ir seserų (įseserių), taip pat išlaikytinių, kurių globėju yra paskirtas karys, ligos ar mirties;
  • stichinės nelaimės;
  • turto netekimo. 

2. karių šeimos nariui, kurio materialinė būklė sunki dėl kario mirties**.

*Minimali mėnesinė alga (MMA) = 607 Eur (nuo 2020 m. sausio 1 d.).

**Mirus kariui, jo šeimos nariui, skiriama 5 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių pašalpa. Pašalpa šeimos nariui nemokama, jeigu kario mirties atveju jis turi teisę gauti šio įstatymo 67 straipsnyje nustatytą kompensaciją ar tos pačios paskirties pašalpą iš kitos biudžetinės įstaigos.

Prašymo pateikimas

 

Teisės aktai: