Pradžia ŠAUKTINIAMS

Darbdaviams

  • Ar darbdavys turi teisę atleisti mane iš darbo?

Darbdavys negalėtų jūsų atleisti iš darbo privalomosios karo tarnybos laikotarpiu, taip pat baigus tarnybą jūsų darbdavys, arba tas pas kurį įsidarbintumėte, turėtų teisę į 6 mėnesių jūsų atlyginimo dydžio (iki 1,17 MMA) subsidiją. Teisės aktai, kuriais galite remtis:

Karo prievolės įstatymo 40 straipsnis. Karo prievolę atliekančių asmenų statusas
1. Karo prievolę atliekantys Lietuvos Respublikos piliečiai įstatymų nustatyta tvarka atleidžiami nuo darbo, dirbantys pagal darbo sutartį ar valstybės tarnyboje, arba studijų aukštojoje mokykloje, garantuojant jiems darbo vietą, pareigas ar studijų vietą.

Darbo kodeksas
61 straipsnis. Darbo sutarties nutraukimo apribojimai
4. Draudžiama atleisti iš darbo darbdavio iniciatyva nesant darbuotojo kaltės ar darbdavio valia darbuotoją, pašauktą atlikti privalomąją karo tarnybą arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą.
137 straipsnis. Nemokamos atostogos ir nemokamas laisvas laikas
4. Įstatymų nustatyta tvarka darbuotojas atleidžiamas nuo pareigos dirbti išsaugant jam darbo vietą, jeigu tai būtina visuomeninėms valstybinėms, piliečio ar kitoms pareigoms vykdyti.

  • Kokia nauda darbdaviams?

Jei išleisite savo darbuotoją atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą, Jums priklausys 6 kalendorinių mėnesių subsidija (neviršijant 1,17 MMA) darbuotojo darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms kompensuoti. Tokią pačią subsidiją gausite, jei įdarbinsite karo prievolininką atlikusi nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą. Darbdavys turi kreiptis į Užimtumo tarnybą prie SADM ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus pirmam kalendoriniam mėnesiui po karo prievolininko įdarbinimo arba grįžimo į darbą. Ši subsidija taikoma, jeigu karo prievolininkas buvo įdarbintas per 3 mėnesius nuo nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo dienos. Plačiau apie tai - Užimtumo tarnybos prie SADM interneto svetainėje.

  • Aš dirbu užsienyje, dabar tai tikrai atleis iš darbo!

LR įstatymai neįpareigoja užsienio įmonių išsaugoti darbo vietą karo prievolininkui, kuris yra pašauktas atlikti privalomosios karo tarnybos. Užsienio darbdaviai neprivalėtų išsaugoti darbo vietos, nebent įvyktų susitarimas tarp karo prievolininko ir darbdavio.

  • Dirbu pagal terminuotą darbo sutartį, kaip tokiu atveju?

Darbo kodekse yra numatyta, kad terminuotos darbo sutarties terminas gali būti nustatomas iki tam tikros kalendorinės datos arba iki tam tikrų aplinkybių atsiradimo, pasikeitimo arba pasibaigimo. Terminuotos darbo sutartys gali būti sudaromos tam tikram laikui arba tam tikrų darbų atlikimo laikui ir ne ilgiau kaip penkeriems metams. Suėjus darbo sutarties terminui, darbdavys arba darbuotojas turi teisę nutraukti darbo sutartį. Pasibaigus terminuotos darbo sutarties terminui, darbdaviui neatsiranda prievolė išsaugoti darbo vietą.

  • Aš darbdavys, noriu atleisti šauktinį iš darbo!

Valstybinės darbo inspekcijos išaiškinimas:
„Atleidimas – ne iš darbo, o nuo darbo. Pagal darbo sutartį ar valstybės tarnyboje dirbantys karo prievolininkai, įstatymų nustatyta tvarka yra atleidžiami nuo darbo garantuojant jiems darbo vietą bei pareigas. Atsižvelgiant į šias garantijas, privalomoji karo tarnyba negali būti priežastimi nutraukti darbo santykius – darbo santykiai su šiais asmenimis formaliai tęsiasi ir karo tarnybos metu. Kadangi nei Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, nei Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymas nenumato, kokiu konkrečiu būdu darbdavys turėtų įforminti karo tarnybą atliekančio darbuotojo atleidimą nuo darbo, tai gali būti nustatyta ūkio subjekto vidiniu dokumentu, pvz., darbdavio įsakymu. Atleidžiant darbuotoją nuo darbo, su šiuo darbuotoju sudarytoje darbo sutartyje daromas įrašas dėl karo prievolės, o pasibaigus karo prievolės atlikimo laikui darbuotojas turi teisę grįžti į darbo sutartimi suteiktą darbą. Darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose – specialus žymėjimas. Karo prievolininkų darbe nebūtas laikas darbo laiko apskaitos žiniaraštyje žymimas sutartiniu žymėjimu „KT“, jei darbdavys nėra patvirtinęs kitokio žymėjimo, kuris naudojamas įmonėje. Specialiu žymėjimu žymimas ir darbo laikas, kuriuo šauktinis vyksta į vietinę teritorinę karinę įstaigą ar tikrinasi sveikatą. Jei tą dieną darbuotojas dirba ir tik dalį laiko skiria pasirengti privalomajai karo tarnybai, darbo laiko apskaitos žiniaraštyje pažymimas faktiškai dirbtas laikas ir prievolei vykdyti skirtas laikas. Darbuotojo rašytiniu prašymu registracijai ir sveikatos patikrinimui jam gali būti skiriama laisva diena – darbo laiko apskaitos žiniaraštyje ji taip pat žymima specialiu, darbdavio nustatytu, žymėjimu.
Karo prievolininkui moka valstybė. Pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatas, karo tarnybos laikas neįskaitomas į darbo laiką, todėl už šį laikotarpį darbdavys darbo užmokesčio nemoka. Darbdaviams nėra nustatyta ir pareiga mokėti darbo užmokestį už tą darbo laiką, kai šauktiniams tikrinama sveikata ar jie vyksta į vietinę teritorinę karinę įstaigą.
Atostogos suteikiamos kaip už darbo metus. Privalomosios karo tarnybos laikas, kai asmuo gauna Karo prievolės įstatymu įtvirtintą piniginę išmoką, turėtų būti įskaitomas į darbo metus ir už jį turi būti suteikiamos atitinkamos trukmės kasmetinės atostogos.“

  •  Esu tarnautojas, taip pat esu KASP karys savanoris, ir esu kviečiamas į pratybas, ar darbdavys turi mane išleisti ir kuo remiantis?

Darbdavys privalo išleisti karį savanorį į pratybas ar mokymus. Atitinkamų teisės aktų nuostatos:
Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 22 str. 3 d. –  Karių savanorių ir kitų aktyviojo rezervo karių pratybos, mokymai ir tarnybos užduočių vykdymas laikomi valstybinių pareigų atlikimu. Darbdaviai privalo atleisti karius savanorius ir kitus aktyviojo rezervo karius nuo darbo jų pratybų, mokymų metu ar pašaukus juos vykdyti užduočių. Vadovaujantis Darbo kodekso 61 str. 4 d., draudžiama atleisti iš darbo darbdavio iniciatyva nesant darbuotojo kaltės ar darbdavio valia darbuotoją, pašauktą atlikti privalomąją karo tarnybą arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą.
Vadovaujantis Darbo kodekso 137 str. 4 d., darbuotojas atleidžiamas nuo pareigos dirbti išsaugant jam darbo vietą, jeigu tai būtina visuomeninėms valstybinėms, piliečio ar kitoms pareigoms vykdyti.