Pradžia ŠAUKTINIAMS

Visi tarnybos būdai

 • Kaip galėčiau atlikti karo tarnybą?

Tarnybą galima atlikti tarnaujant nuolatinėje privalomoje pradinėje karo tarnyboje (9 mėn.) Krašto apsaugos savanorių pajėgose (kario savanorio tarnyba vyksta savaitgaliais, daugmaž vieną savaitgalį per mėnesį, bazinis kario savanorio įgūdžių kursas tarnybos pradžioje trunka 3 savaites, sutartis paprastai pasirašoma 4 metams, po 3 metų tarnybos ir įgijus pagrindinį karinį parengtumą, įskaitoma privalomoji tarnybą, mokamas atlyginimas pagal ištarnautą dienų skaičių, pradžioje apie ~25 eurus už dieną arba pagal civilinio atlyginimo vidurkį (ne daugiau nei 2 vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžių)), jaunesniųjų karininkų vadų mokymuose (skirta studijuojantiems ar jau baigusiems aukštąją mokyklą, 3 metų studijos 1-2 savaitgalius per mėnesį mokslo metų eigoje, baigus suteikiamas leitenanto laipsnis ir įskaitoma privalomoji pradinė karo tarnyba).

Į profesinę karo tarnybą šiuo metu priimami tik karinę tarnybą atlikę (pagrindinį karinį parengtumą įgiję) asmenys arba tam tikri specialistai (IT specialistai, gydytojai).

Kreiptis dėl priėmimo į tarnybą galima užpildant anketą arba kreiptis tiesiogiai į regioninį karo prievolės ir komplektavimo skyrių ar poskyrį. Atvykus į regioninį skyrių ar poskyrį, reikia turėti LR pasą ar asmens tapatybės kortelę, išsilavinimą, kvalifikaciją, teisę vairuoti transporto priemones patvirtinančių ir kitus dokumentus, susijusius su pareigomis, į kurias pretenduojama. Jeigu kandidatuojate į kario savanorio tarnybą, prašymą galite pildyti savanorių kuopoje, į kurią ketinama stoti.

 

 • Buvau teistas, ar galiu tarnauti?

Nuolatinė privalomoji pradinė karo tarnyba ar tarnybą rezerve atidedama karo prievolininkams, įtariamiems ir kaltinamiems baudžiamajame procese arba atliekantiems bausmę, dėl kurios jie negali atlikti privalomosios karo tarnybos, taip pat atlikusiems laisvės atėmimo bausmę.
Į profesinę karo tarnybą ir kario savanorio tarnybą negali būti priimami asmenys, atlikę laisvės atėmimo bausmę, ir teisti asmenys, kol neišnykęs teistumas ar nepasibaigęs bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpis.

 

 • Buvau gavęs namų arešto, ar galiu tarnauti?

Dažnu atveju asmuo, atlikęs laisvės apribojimo bausmę, gali būti pašauktas atlikti karo tarnybos, taip pat gali pareikšti norą atlikti tarnybą savanoriškai. Jūsų atveju atlikti karo tarnybą galima.
Jei šiuo metu atliekate laisvės apribojimo bausmę, reikėtų savo karo prievolės skyriui pateikti raštą/pažymą iš Jūsų probacijos įstaigos, kuriuo būtų patvirtinta, jog karinė tarnyba netrukdys Jūsų bausmės atlikimui. Probacijos įstaigos paprastai tokias pažymas išduoda.

 

 • Man penkiolika, noriu tarnauti!

Džiaugiamės, jog domitės karine tarnyba, bet, deja, atlikti bet kokią karinę tarnybą galima tik nuo 18 metų amžiaus.
Rekomenduotume užsiimti sportu, pėsčiųjų žygiais, tapti Lietuvos Šaulių Sąjungos nariu.

 

 • PRK - kas yra parengtasis kariuomenės personalo rezervas?

Parengtasis kariuomenės personalo rezervas – karo prievolininkai, įgiję pagrindinį karinį parengtumą Lietuvos kariuomenėje arba turintys jam prilygintą, pagal Lietuvos kariuomenės vado nustatytų  kariui būtinų žinių ir gebėjimų standartus, iki jiems sukaks 60 m.

Atrinktiems parengtojo rezervo kariams, siunčiami šaukimo nurodymai atvykti į Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos Regioninius karo prievolės ir komplektavimo skyrius ar poskyrius, kur atitinkantys reikalavimus bei patikrinti Karinės medicinos ekspertizės komisijos būna paskirti į pratybas ir mokymus kariniuose vienetuose.

Mokymai trunka nuo 20 iki 30 dienų per penkerius metus.

 

 • Kada gali būti atidėti parengtojo rezervo karių pratybos ar mokymai?

Vykdant atranką į parengto rezervo karių pratybas, mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių, tarnyba atidedama Karo prievolės įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3–14 punktuose nurodytiems karo prievolininkams.

Karo prievolės įstatymo 15 str. 1 d. 14 p. numatyta, jog krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka – atliekantiems privalomąją pradinę karo tarnybą būtų padaryta neproporcingai didelė žala jo asmeniniams ar visuomeniniams interesams, kurios būtų galima išvengti, jeigu karo prievolininkas privalomąją pradinę karo tarnybą atliktų kitu metu, pvz. karo prievolininko šeimoje auga 2 ar daugiau vaikų iki 14 metų (įskaitytinai) ir atliekant tarnybą nebus kam patikėti jų priežiūros (tinkamai pasirūpinti jų priežiūra). Šiuo atveju karo prievolininkas turi pateikti svarius argumentus bei nurodyti, kaip jo šeimoje yra sprendžiamas vaikų priežiūros klausimas, kai jis serga, išvyksta į komandiruotę ar pan. Karo prievolininkas turi teisę rašyti prašymą atidėti privalomąją karo tarnybą Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos Regioninio karo prievolės ir komplektavimo skyriaus viršininkui, pateikdamas jo prašymą visus pagrindžiančius dokumentus dėl ko tarnyba jam turėtų būti atidėta.

Prieš pašaukiant į parengtojo rezervo karių pratybas ir mokymus, privaloma pasitikrinti sveikatos būklę Karinėje medicinos ekspertizės komisijoje, kur nustatomas karo prievolininkų tinkamumas tarnybai rezerve.

 

 • Ką reikia turėti su savimi atvykus į parengtojo rezervo karių pratybas ir mokymus?

Parengtojo rezervo kariams, pašauktiems dalyvauti pratybose ir mokymuose ar vykdyti užduočių, su savimi privaloma turėti šiuos dokumentus:

 1. Galiojantį asmens tapatybės dokumentą (pasas ar asmens tapatybės kortelė);
 2. Karinį liudijimą;
 3. Jei karo prievolininkas yra dirbantis, turi pristatyti pažymą iš savo pagrindinės darbovietės apie vidutinį darbo užmokestį už paskutinius tris mėnesius  (Forma patvirtinta socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. A1-35). Pažymą turi pateikti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pratybų ir mokymų įvykdymo pabaigos kariniam vienetui, kuriame jie dalyvavo.

 

 • Parengtojo rezervo karių pratybų ir mokymų metu taikomos socialinės garantijos

Parengtojo rezervo karių (PRK) pratybų ir mokymų metu bus taikomas kareivinių režimas (nebus išleidžiami už dalinio ribų). Pažymėtina, jog PRK bus aprūpinami apranga, maistu ir tarnybine gyvenamąja patalpa, taip pat bus mokamas atlyginimas už tarnybos dienas, taikomos socialinės garantijos. PRK, pašauktiems į mokymus, už tarnybos dienas mokama 100 procentų profesinės karo tarnybos kariams patvirtinto tarnybinio atlyginimo pirmaisiais tarnybos pagal kario laipsnį metais (pvz., jei Jūsų laipsnis yra j. eil. ir esate šaukiamas dalyvauti pratybose ir mokymuose, kurie truks 21 dieną, Jūs gausite apie 470 Eur, kurie per 18 darbo dienų nuo mokymų pabaigos bus pervesti į Jūsų asmenines banko sąskaitas). Jeigu PRK, pašaukto į mokymus, pagrindiniame darbe gaunamas vidutinis darbo užmokestis yra didesnis, jam išmokamas pagrindiniame darbe gaunamo vidutinio darbo užmokesčio dydžio atlyginimas (ne daugiau nei 2 vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžių).