Pradžia ŠAUKTINIAMS

Šaukimo procedūros

  • Kaip organizuojamas ir vykdomas  šaukimas į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą?

Kasmet (paprastai iki kalendorinių metų sausio 15 d.) yra sudaromi kalendorinių metų karo prievolininkų sąrašai – į kuriuos atsitiktine tvarka, kompiuterinės programos pagalba, stebint visuomenės atstovams įtraukiami karo prievolininkai (LR piliečiai, 18 - 23  metų amžiaus karo prievolininkai ir 23 - 26 metų amžiaus karo prievolininkai, kuriems tarnyba buvo atidėta dėl studijų aukštojoje mokykloje).

Sudaryti Kalendorinių metų karo prievolininkų sąrašai skelbiami interneto svetainėje https://sauktiniai.karys.lt. Karo prievolininkams nurodymai yra skelbiami Kalendorinių metų karo prievolininkų sąraše. Prie kiekvienos pavardės nurodoma informaciją apie šaukimo eigą. Karo prievolininkai privalo pasitikrinti jiems skelbiamą informaciją ir už interneto svetainėje skelbiamų nurodymų nevykdymą gali būti taikoma administracinė arba baudžiamoji atsakomybė.

Karo prievolininkai, įrašyti į Kalendorinių metų karo prievolininkų sąrašus, yra šaukiami atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą. Karo prievolininkas įrašytas į sąrašą privalo:
   1. iki sąraše nurodytos datos pateikti savo duomenis ryšiams palaikyti (faktinės gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą). Jeigu yra aplinkybių, dėl kurių karo prievolininkas gali būti atleistas nuo karo prievolės ar privalomoji pradinė karo tarnybą gali būti atidėta, karo prievolininkas turi pateikti dokumentus, kuriais pagrindžiamos atleidimo nuo karo prievolės ar privalomosios pradinės karo tarnybos atidėjimo individualia tvarka aplinkybės;
   2. sąraše nurodytu laiku atvykti pasitikrinti sveikatos į Karinę medicinos ekspertizės komisiją.
Iki nurodyto termino nepateikus aukščiau nurodytų dokumentų ir duomenų ar neatvykus pasitikrinti sveikatos, nauja šių veiksmų atlikimo data sąraše paskelbiama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo ankstesnės šiame sąraše nurodytos atitinkamų veiksmų atlikimo datos.
Informacija apie šaukimo eigos pasikeitimus šiame sąraše paskelbiama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šaukimo eigos aplinkybių pasikeitimo dienos.

  •  Kaip galiu susisiekti ir pateikti reikalingus dokumentus?

Susisiekti ir pateikti reikalingus dokumentus ir duomenis Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioniniam padaliniui galima asmeniškai arba per įgaliotą asmenį (notaro arba per www.igaliojimai.lt):

  • atvykus ir pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • atsiųsti registruota pašto siunta, kartu atsiunčiant galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • pateikti elektroninių paštu pasirašius kvalifikuotu elektroniniu parašu (pvz. https://www.gosign.lt/lt/, http://www.elektroninis.lt/) arba kartu pateikiant galiojančio nuskenuoto/nufotografuoto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • pateikti per elektroninių pranešimų ir dokumentų pristatymo informacinę sistemą (E. pristatymas, https://epristatymas.post.lt), būtinai nurodant vardą, pavardę, gimimo datą ir savo eilės numerį Kalendorinių metų karo prievolininkų sąraše, arba kartu pateikiant galiojančio nuskenuoto/nufotografuoto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

Dokumentai priimami lietuvių arba anglų kalbomis, dokumentai kitomis užsienio kalbomis turi būti pateikti kartu su vertimu į lietuvių kalbą. Vertimai turi būti kartu su dokumentų originalais (užtenka pasirašyti vertimą atlikusio vertėjo ar patvirtinti vertimų biuro.

  •  Gyvenu užsienyje ir patekau į šaukiamųjų sąrašus, ką daryti?

Kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis turi konstitucines piliečio teises ir pareigas, tarp jų ir karo prievolę, nepriklausomai nuo jo gyvenamosios vietos. Vien tik išvykimas ar gyvenimas užsienio valstybėje neatleidžia nuo karo prievolininko pareigų.

Karo prievolininkas privalo atvykti į Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioninį padalinį arba nuotoliniu būdu pateikti reikalingus dokumentus, kuriais pagrindžiamos aplinkybės, dėl kurių tarnyba būtų atidedama arba atleidžiama nuo karo prievolės, taip pat kitus dokumentus ar informaciją.

Taip pat pažymėtina, jog karo prievolininkai (Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie nėra atleisti nuo karo prievolės) išvykę gyventi į kitą užsienio valstybę ilgesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui, privalo nedelsdami informuoti Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioninį padalinį (kurio teritorijoje karo prievolininkas gyveno prieš išvykdamas) apie savo faktinę gyvenamąją vietą užsienyje ir kitą informaciją ryšiams palaikyti (elektroninio pašto adresas, telefono ryšio numeris). Ši informacija reikalinga susisiekti su karo prievolininkais paskelbus mobilizaciją ar šaukiant į privalomąją karo tarnybą. Pranešimą apie savo faktinę gyvenamąją vietą užsienyje ir kitą informaciją ryšiams palaikyti kartu su nuskenuotu/nufotografuotu asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu (pasas ar asmens tapatybės kortelė) reikia nusiųsti Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioniniam  padaliniuiKaro prievolininkams, kurie neinformuoja apie savo faktinės gyvenamosios vietos ir kitos informacijos ryšiams palaikyti (elektroninio pašto adreso, telefono ryšio numerio) pasikeitimą, gali būti taikoma administracinė arba baudžiamoji atsakomybė.

  •  Kada reikės atlikti tarnybą?

Karo prievolininkai, atliksiantys tarnybą tam tikrame kariniame vienete, bus paskirti į jį likus ne vėliau kaip 2 savaitėms iki tarnybos pradžios. Jiems bus išsiunčiami šaukimo nurodymai registruotu paštu, taip pat informuojama telefonu ir el. paštu. Norėdami sužinoti tiksliau savo šaukimo procedūrų vykdymo eigą, prašome kreiptis į Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioninį padalinį.

  •  Kas man mokės už dieną kai lankiausi regioniniame skyriuje?

Karo prievolininkams už kiekvieną tinkamumo privalomajai karo tarnybai tikrinimo dieną mokami dienpinigiai (8 EUR) ir maistpinigiai (8 EUR), bei gali būti kompensuojamos kelionės iš gyvenamosios vietos išlaidos. Kad gautumėte šias išmokas, jums reikės užpildyti atitinkamą prašymą.

  •  Ar bus kompensuojamos kelionės išlaidos?

Į privalomąją karo tarnybą šaukiamiems karo prievolininkams yra apmokamos kelionių (pirmyn ir atgal į regioninį karo prievolės ir komplektavimo skyrių ar poskyrį ir Karinę medicinos ekspertizės komisiją) išlaidos.

Karo prievolininkams, gyvenantiems Lietuvoje, kompensuojama ne daugiau kaip 6 eurų už vieną kelionę. Tiems kurių gyvenamoji vieta yra Europoje kompensuojama ne daugiau kaip 104 eurų už vieną kelionę, o tiems, kurių gyvenamoji vieta yra ne Lietuvoje ir ji nėra nė vienoje Vyriausybės nutarimo priede išvardintoje užsienio valstybėje, kompensuojama ne daugiau kaip 400 eurų už vieną kelionę.

Kelionės išlaidos karo prievolininkams kompensuojamos regioniniam karo prievolininkui pateikus prašymą kartu su kelionės išlaidas patvirtinančiais dokumentais, kuriuose atsispindi kelionės būdas, bilietų kaina, kelionės data, maršrutas, apmokėjimas, papildomų paslaugų kaina ir pan., o tokių bilietų nepateikus, – pagal krašto apsaugos ministro nustatytus vieno kilometro važiavimo nuosavu transportu kompensuojamus dydžius (1 km. - 0,08 euro).

Nustatant atstumą, už kurį apmokamos kelionės išlaidos, yra matuojamas atstumas nuo karo prievolininko gyvenamosios vietos, kuri yra laikoma karo prievolininko deklaruota gyvenamoji vieta. Jeigu karo prievolininkas gyvena kitoje nei deklaruota gyvenamoji vieta arba jo gyvenamoji vieta nedeklaruota ar deklaruotas išvykimas į užsienį, karo prievolininko gyvenamoji vieta nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.12, 2.16 ir 2.17 straipsnių nuostatomis, pagal karo prievolininko pateiktus dokumentus, kurie patvirtina karo prievolininko ryšį su konkrečia vietove (nekilnojamojo turto nuomos sutartis, darbo sutartis, pažyma apie mokymąsi ar studijas ir pan.). Jeigu karo prievolininkas gyvena užsienyje ar jo faktinė gyvenamoji vieta Lietuvoje yra kito teritorinio padalinio atsakomybės ribose ir jis atvyko ne į artimiausią teritorinį padalinį, o ten kur buvo šaukiamas, tada jis privalo pateikti jo ryšį su gyvenamąja vieta patvirtinančius dokumentus.