Pradžia ŠAUKTINIAMS

Šaukimo procedūros

  • Kaip organizuojamas ir vykdomas  šaukimas į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą?

2019 m. sausio 10 d. sudaryti 2019 metų karo prievolininkų sąrašai – į kuriuos įtraukti 31 068 karo prievolininkai (LR piliečiai, vyrai gimę 1993-1999 metais). Iš jų į tarnybą įvairiuose Lietuvos kariuomenės daliniuose 2019 metais bus pašaukti 3827 karo prievolininkai.

Sudaryti Kalendorinių metų karo prievolininkų sąrašai  skelbiami interneto svetainėje https://sauktiniai.karys.lt. Prie kiekvienos pavardės nurodoma informaciją apie šaukimo eigą. Karo prievolininkams nurodymai yra skelbiami Kalendorinių metų karo prievolininkų sąraše. Karo prievolininkams už nurodymų nevykdymą gali būti taikoma administracinė arba baudžiamoji atsakomybė.

Karo prievolininkai, įrašyti į Kalendorinių metų karo prievolininkų sąrašus, yra šaukiami atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą. Karo prievolininkas įrašytas į sąrašą privalo:
   1. iki sąraše nurodytos datos pateikti savo duomenis ryšiams palaikyti (faktinės gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą). Jeigu yra aplinkybių, dėl kurių karo prievolininkas gali būti atleistas nuo karo prievolės ar privalomoji pradinė karo tarnybą gali būti atidėta, karo prievolininkas turi pateikti dokumentus, kuriais pagrindžiamos atleidimo nuo karo prievolės ar privalomosios pradinės karo tarnybos atidėjimo individualia tvarka aplinkybės;
   2. sąraše nurodytu laiku atvykti pasitikrinti sveikatos į Karinę medicinos ekspertizės komisiją.
Iki nurodyto termino nepateikus aukščiau nurodytų dokumentų ir duomenų ar neatvykus pasitikrinti sveikatos, nauja šių veiksmų atlikimo data sąraše paskelbiama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo ankstesnės šiame sąraše nurodytos atitinkamų veiksmų atlikimo datos.
Informacija apie šaukimo eigos pasikeitimus šiame sąraše paskelbiama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šaukimo eigos aplinkybių pasikeitimo dienos.

 

  • Kaip galiu susisiekti ar pateikti reikalingus dokumentus?

Susisiekti ir pateikti reikalingus dokumentus ir duomenis galima asmeniškai arba per įgaliotą asmenį (notaro arba per www.igaliojimai.lt):

  • atvykus į regioninį karo prievolės ir komplektavimo skyrių ar poskyrį ir pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • atsiųsti registruota pašto siunta, kartu atsiunčiant galiojančio nuskenuoto/nufotografuoto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • pateikti elektroninių ryšių priemonėmis pasirašius kvalifikuotu elektroniniu parašu (pvz. https://www.gosign.lt/lt/, http://www.elektroninis.lt/);
  • pateikti per elektroninių pranešimų ir dokumentų pristatymo informacinę sistemą (E. pristatymas, https://epristatymas.post.lt), būtinai nurodant vardą, pavardę, gimimo datą ir savo eilės numerį Kalendorinių metų karo prievolininkų sąraše, arba kartu atsiunčiant galiojančio nuskenuoto/nufotografuoto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

Dokumentai priimami lietuvių arba anglų kalbomis, dokumentai kita užsienio kalba turi būti pateikti kartu su vertimu į lietuvių kalbą. Vertimai turi būti kartu su dokumentų originalais (užtenka pasirašyti vertimą atlikusio vertėjo ar patvirtinti vertimų biuro) arba su teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintomis (įprastai notaro) dokumentų kopijomis.

 

  • Gyvenu užsienyje ir patekau į šaukiamųjų sąrašus, ką daryti?

Kiekvienas Lietuvos pilietis turi konstitucines piliečio teises ir pareigas, tarp jų ir karo prievolę, nepriklausomai nuo jo gyvenamosios vietos. Vien tik išvykimas (išvykimo deklaravimas) neatleidžia nuo karo prievolininko pareigų.

Karo prievolininkas privalo atvykti į regioninį karo prievolės ir komplektavimo skyrių ar poskyrį arba nuotoliniu būdu pateikti reikalingus dokumentus kuriais pagrindžiamos aplinkybės, dėl kurių tarnyba būtų atidedama arba atleidžiama nuo karo prievolės, taip pat kitus dokumentus ar informaciją.

Taip pat pažymėtina, jog karo prievolininkai (Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie nėra atleisti nuo karo prievolės) išvykę gyventi į kitą užsienio valstybę ilgesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui, privalo nedelsdami informuoti savo regioninį karo prievolės komplektavimo skyrių ar poskyrį (kurio teritorijoje karo prievolininkas gyveno prieš išvykdamas) apie savo faktinę gyvenamąją vietą užsienyje ir kitą informaciją ryšiams palaikyti (elektroninio pašto adresas, telefono ryšio numeris). Ši informacija reikalinga susisiekti su karo prievolininkais paskelbus mobilizaciją ar šaukiant į privalomąją karo tarnybą. Pranešimą apie savo faktinę gyvenamąją vietą užsienyje ir kitą informaciją ryšiams palaikyti kartu su nuskenuotu/nufotografuotu asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu (pasas ar ar asmens tapatybės kortelė) reikia nusiųsti savo regioniniam karo prievolės ir komplektavimo skyriui ar poskyriui.

 

  • Kada reikės atlikti tarnybą?

Karo prievolininkai, atliksiantys tarnybą tam tikrame kariniame vienete, bus paskirti į jį likus ne vėliau kaip 2 savaitėms iki tarnybos pradžios. Jiems bus išsiunčiami šaukimo nurodymai registruotu paštu, taip pat informuojama telefonu ir el. paštu. Norėdami sužinoti tiksliau savo šaukimo procedūrų vykdymo eigą, prašome kreiptis į savo regioninį karo prievolės ir komplektavimo skyrių ar poskyrį.

 

  • Kas man mokės už dieną kai lankiausi regioniniame skyriuje?

Už šią dieną darbdavys neprivalo mokėti, valstybė mokės dienpinigius (7,6 EUR) ir maistpinigius (8 EUR), iš viso 15,6 EUR, bei bus kompensuojamos kelionės išlaidos. Kad gautumėte, šias išmokas, jums reikės užpildyti atitinkamą prašymą.

 

  • Ar bus kompensuojama už kelionės išlaidas?

Į privalomąją karo tarnybą šaukiamiems karo prievolininkams yra apmokamos kelionių (pirmyn ir atgal į regioninį karo prievolės ir komplektavimo skyrių ar poskyrį ir Karinę medicinos ekspertizės komisiją) išlaidos.

Karo prievolininkams, gyvenantiems Lietuvoje, kompensuojama ne daugiau kaip 5,7 eurų už vieną kelionę. Tiems kurių gyvenamoji vieta yra Europoje kompensuojama ne daugiau kaip 98,8 eurų už vieną kelionę, o tiems, kurių gyvenamoji vieta yra ne Lietuvoje ir ji nėra nė vienoje Vyriausybės nutarimo priede išvardintoje užsienio valstybėje, kompensuojama ne daugiau kaip 380 eurų už vieną kelionę.

Kelionės išlaidos karo prievolininkams kompensuojamos regioniniam karo prievolininkui pateikus prašymą kartu su kelionės išlaidas patvirtinančiais dokumentais, kuriuose atsispindi kelionės būdas, bilietų kaina, data, maršrutas, apmokėjimas, papildomų paslaugų kaina ir pan.), o tokių bilietų nepateikus, – pagal krašto apsaugos ministro nustatytus vieno kilometro važiavimo nuosavu transportu kompensuojamus dydžius (1 km. - 0,06 euro).

Nustatant atstumą, už kurį apmokamos kelionės išlaidos, yra matuojamas atstumas nuo karo prievolininko gyvenamosios vietos, kuri yra laikoma karo prievolininko deklaruota gyvenamoji vieta. Jeigu karo prievolininkas gyvena kitoje nei deklaruota gyvenamoji vieta arba jo gyvenamoji vieta nedeklaruota ar deklaruotas išvykimas į užsienį, karo prievolininko gyvenamoji vieta nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.12, 2.16 ir 2.17 straipsnių nuostatomis, pagal karo prievolininko pateiktus dokumentus, kurie patvirtina karo prievolininko ryšį su konkrečia vietove (nekilnojamojo turto nuomos sutartis, darbo sutartis, pažyma apie mokymąsi ar studijas ir pan.). Jeigu karo prievolininkas gyvena užsienyje ar jo faktinė gyvenamoji vieta Lietuvoje yra kito teritorinio padalinio atsakomybės ribose ir jis atvyko ne į artimiausią teritorinį padalinį, o ten kur buvo šaukiamas, tada jis privalo pateikti jo ryšį su gyvenamąja vieta patvirtinančius dokumentus.