Pradžia ŠAUKTINIAMS

Aktyvusis rezervas

KAS TAI - AKTYVUSIS KARIUOMENĖS PERSONALO REZERVAS?

Aktyvusis kariuomenės personalo rezervas – karo prievolininkai, įgiję pagrindinį karinį parengtumą, kurių turimi kariniai įgūdžiai periodiškai atnaujinami mokymuose ir pratybose, dalis.

Atrinktiems aktyviojo rezervo karo prievolininkams, siunčiami nurodymai atvykti į Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioninį padalinį, kur atitinkantys reikalavimus bei patikrinti Karinės medicinos ekspertizės komisijos karo prievolininkai skiriami į pratybas ir mokymus kariniuose vienetuose atnaujinti savo karines žinias ir įgūdžius.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymu, išleidžiami į atsargą tikrosios karo tarnybos kariai skiriami į aktyvųjį rezervą. Aktyviojo rezervo kario atliekamos tarnybos aktyviajame rezerve trukmė – iki 10 metų nuo skyrimo į aktyvųjį rezervą. Kariai tarnybos aktyviajame rezerve laikotarpiu yra priskiriami kariniams vienetams, kuriuose numatomos jų pareigos. Pilnam kariuomenės operaciniam pajėgumui pasiekti kariniuose vienetuose turi būti reikiamas skaičius iš anksto parengtų ir priskirtų aktyviojo rezervo karių.

Aktyviojo rezervo kariai gali būti pasitelkti teikiant pagalbą kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ekstremaliosios ir nepaprastosios padėties metu, dalyvauja pratybose ar mokymuose nuo 20 iki 60 dienų per tarnybos aktyviajame rezerve laikotarpį bei atlieka karo tarnybą mobilizacijos ir karo metu. Atliekant taikos meto užduotis bei paskelbus karo padėtį ir (arba) mobilizaciją, kariniai vienetai pirmiausiai turi būti pildomi aktyviojo rezervo kariais, vėliausiai atlikusiais tikrąją karo tarnybą.

Papildomai informuojame apie aktyviojo rezervo kariui nustatytas prievoles.

              Aktyviojo rezervo karys privalo:

-             pateikti Lietuvos kariuomenei savo duomenis ryšiams palaikyti (faktinės gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą) ir pasikeitus šiems duomenims nedelsiant informuoti apie duomenų pasikeitimą;

-             pagal Lietuvos kariuomenės nurodymą, laiku atvykti pasitikrinti sveikatos;

-             pagal Lietuvos kariuomenės nurodymą laiku atvykti į šaukimo punktą, paskirtą privalomosios karo tarnybos atlikimo vietą.

 

KADA GALI BŪTI ATIDĖTI AKTYVIOJO REZERVO KARIŲ MOKYMAI?

Šaukimas į mokymus ir pratybas ar vykdyti tarnybos užduočių atidedamas Karo prievolės įstatymo  15 straipsnio 1 dalies 3-14 punktuose nurodytiems karo prievolininkams. Jeigu yra aplinkybių, dėl kurių karo tarnyba gali būti atidėta, karo prievolininkas turi pateikti dokumentus, kuriais pagrindžiamos atidėjimo nuo karo prievolės atidėjimo individualia tvarka aplinkybės. Į aktyviojo rezervo karių pratybas, mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių šaukiamas karo prievolininkas gali pateikti Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioniniam padaliniui prašymą atidėti tarnybą dėl neproporcingai didelės žalos jo ar visuomeniniams interesams, jei mano, jog tokia žala kiltų ir jos būtų galima išvengti, jeigu jis tarnybą atliktų kitu metu.

Karo prievolininkų pateikti prašymai dėl dalyvavimo aktyviojo rezervo karių mokymuose ar pratybose atidėjimo yra svarstomi Atrankos komisijos. Tarnyba aktyviajame kariuomenės personalo rezerve atidedama ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo Atrankos komisijos sprendimo priėmimo dienos.

Prašymas dėl tarnybos atidėjimo turi būti pateiktas iki Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos atsiųstame nurodyme atvykti pasitikrinti sveikatos arba pateikti reikalingus dokumentus nurodytos dienos. Prašymas praleidus šį terminą nebus nagrinėjamas, išskyrus atvejus kuomet aplinkybės, neleidžiančios atlikti tarnybos atsirado po nurodyme nurodytos dienos.

 

 

SVEIKATA

Prieš pašaukiant į aktyviojo rezervo karių pratybas ir mokymus, privaloma pasitikrinti sveikatą Karinėje medicinos ekspertizės komisijoje, kur nustatomas karo prievolininko tinkamumas tarnybai aktyviajame rezerve.

APMOKĖJIMAS IR SOCIALINĖS GARANTIJOS

Aktyviojo rezervo kariams už tarnybos aktyviajame rezerve dienas mokamas atlyginimas, prilygstantis atitinkamo laipsnio profesinės karo tarnybos kario atlyginimui pagal turimą karinį laipsnį arba pagal pagrindinėje darbovietėje gaunamą vidutinį darbo užmokestį (turi būti pateikta pažyma). Už tarnybos dienas mokama 100 procentų profesinės karo tarnybos kariams patvirtinto tarnybinio atlyginimo pirmaisiais tarnybos pagal kario laipsnį metais (pvz., jeigu Jūsų karinis laipsnis yra j. eil. ir esate šaukiamas dalyvauti pratybose ir mokymuose, kurie truks 21 dieną, Jums priklausys tarnybinis atlyginimas kurio dydis 6,9 kof. padaugintas iš patvirtinto bazinio dydžio (neatskaičius mokeščių). Jeigu, pagrindiniame darbe gaunamas vidutinis darbo užmokestis yra didesnis nei parengtojo rezervo kariams apskaičiuotas tarnybinis atlyginimas, išmokamas parengtojo rezervo karo prievolininko vidutinio darbo užmokesčio dydžio atlyginimas, neviršijantis dviejų Lietuvos statistikos departamento paskutinį kartą paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžių.

Pažymėtina, jog aktyviojo rezervo kariai aprūpinami apranga, maistu ir tarnybine gyvenamąja patalpa, taikomos socialinės garantijos.

KUR KREIPTIS?

Jeigu susidomėjote ir norite tarnauti aktyviojo rezervo mokymuose savanoriškai, prašome kreiptis į Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioninį padalinį arba užpildyti kandidato anketą

Tam, kad pradėti priėmimo procedūras reikia susisiekti ir pateikti šiuos dokumentus:

  • Prašymą pašaukti atlikti tarnybą aktyviajame rezerve.
  • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelė arba pasas).
  • Prašymą apmokėti išlaidas, kad galėtume kompensuoti dalį Jūsų patirtų išlaidų.

 

Norėdami sudalyvauti pratybose ir mokymuose, pildykite kandidato anketą:

Pildyti anketą