Pradžia ŠAUKTINIAMS

Aktyvusis rezervas

KAS TAI - AKTYVUSIS KARIUOMENĖS PERSONALO REZERVAS?

Aktyvusis kariuomenės personalo rezervas – karo prievolininkai, įgiję pagrindinį karinį parengtumą, kurių turimi kariniai įgūdžiai periodiškai atnaujinami mokymuose ir pratybose, dalis.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymu, išleidžiami į atsargą tikrosios karo tarnybos kariai skiriami į aktyvųjį rezervą. Aktyviojo rezervo kario atliekamos tarnybos aktyviajame rezerve trukmė – iki 10 metų nuo skyrimo į aktyvųjį rezervą. Kariai tarnybos aktyviajame rezerve laikotarpiu yra priskiriami kariniams vienetams, kuriuose numatomos jų pareigos. Pilnam kariuomenės operaciniam pajėgumui pasiekti kariniuose vienetuose turi būti reikiamas skaičius parengtų aktyviojo rezervo karių.

Aktyviojo rezervo kariai dalyvauja pratybose ar mokymuose nuo 20 iki 60 dienų per tarnybos aktyviajame rezerve laikotarpį. Karinių vienetų vadai aktyviojo rezervo karių mokymų ir pratybų laikotarpius nustato karinio vieneto karinio rengimo plane bei atsižvelgdami į pratybų ar mokymų poreikius, atrenka numatomus pašaukti kariniam vienetui priskirtus aktyviojo rezervo karius. Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba, atsižvelgdama į pagrindinių karinių vienetų pateiktą informaciją, organizuoja aktyviojo rezervo karių šaukimą į mokymus ir pratybas.

Atyviojo rezervo kariai gali būti pašaukti atlikti taikos meto užduotis, bei paskelbus karo padėtį ir (arba) mobilizaciją.

 

Papildomai informuojame apie aktyviojo rezervo kariui nustatytas prievoles.

              Aktyviojo rezervo karys privalo:

-             pateikti Lietuvos kariuomenei savo duomenis ryšiams palaikyti (faktinės gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą) ir pasikeitus šiems duomenims nedelsiant informuoti apie duomenų pasikeitimą;

-             pagal Lietuvos kariuomenės nurodymą, laiku atvykti pasitikrinti sveikatos;

-             pagal Lietuvos kariuomenės nurodymą laiku atvykti į šaukimo punktą, paskirtą privalomosios karo tarnybos atlikimo vietą.

 

KADA GALI BŪTI ATIDĖTI AKTYVIOJO REZERVO KARIŲ MOKYMAI?

Jeigu yra aplinkybių, dėl kurių aktyviojo rezervo kariui tarnyba aktyviajame rezerve galėtų būti atidėta, aktyviojo rezervo karys turi pateikti dokumentus, kuriais pagrindžiamos atidėjimo nuo karo prievolės individualia tvarka aplinkybės. Taip pat, aktyviojo rezervo karys gali pateikti Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioniniam padaliniui prašymą atidėti tarnybą dėl neproporcingai didelės žalos jo ar visuomeniniams interesams, jei mano, jog tokia žala kiltų ir jos būtų galima išvengti, jeigu jis tarnybą atliktų kitu metu.

Aktyviojo rezervo karių pateikti prašymai dėl dalyvavimo aktyviojo rezervo karių mokymuose ar pratybose atidėjimo yra svarstomi Atrankos komisijos. Tarnyba aktyviajame rezerve atidedama ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo Atrankos komisijos sprendimo priėmimo dienos.

Prašymas dėl tarnybos atidėjimo turi būti pateiktas iki Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos atsiųstame nurodyme atvykti pasitikrinti sveikatos arba pateikti reikalingus dokumentus nurodytos dienos. Prašymas praleidus šį terminą nebus nagrinėjamas, išskyrus atvejus kuomet aplinkybės, neleidžiančios atlikti tarnybos atsirado po nurodyme nurodytos dienos.

 

SVEIKATA

 Aktyviojo rezervo kariai skiriami atlikti tarnybą tik teisės aktų nustatyta tvarka patikrinus jų sveikatą ir nustačius, kad jie tinkami atlikti tarnybą.

Aktyviojo rezervo kariai, kurie neturi galiojančio Karinės medicinos ekspertizės komisijos priimto ekspertinio nutarimo, privalo pasitikrinti sveikatą Karinėje medicinos ekspertizės komisijoje, kur nustatomas tinkamumas tarnybai.

APMOKĖJIMAS IR SOCIALINĖS GARANTIJOS

Aktyviojo rezervo kariams už tarnybos aktyviajame rezerve dienas mokamas atlyginimas, prilygstantis atitinkamo laipsnio profesinės karo tarnybos kario atlyginimui pagal turimą karinį laipsnį arba pagal pagrindinėje darbovietėje gaunamą vidutinį darbo užmokestį (turi būti pateikta pažyma). Už tarnybos dienas mokama 100 procentų profesinės karo tarnybos kariams patvirtinto tarnybinio atlyginimo pirmaisiais tarnybos pagal kario laipsnį metais (pvz., jeigu Jūsų karinis laipsnis yra j. eil. ir esate šaukiamas dalyvauti pratybose ir mokymuose, kurie truks 21 dieną, Jums priklausys tarnybinis atlyginimas kurio dydis 0,77 kof. padaugintas iš patvirtinto bazinio dydžio (neatskaičius mokeščių). Jeigu, pagrindiniame darbe gaunamas vidutinis darbo užmokestis yra didesnis nei parengtojo rezervo kariams apskaičiuotas tarnybinis atlyginimas, išmokamas parengtojo rezervo karo prievolininko vidutinio darbo užmokesčio dydžio atlyginimas, neviršijantis dviejų Valstybės duomenų agentūros paskutinį kartą paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžių.

Pažymėtina, jog aktyviojo rezervo kariai aprūpinami apranga, maistu ir tarnybine gyvenamąja patalpa, taikomos socialinės garantijos.

KUR KREIPTIS?

Jeigu susidomėjote ir norite dalyvauti aktyviojo rezervo mokymuose ir pratybose savanoriškai prioriteto tvarka, prašome kreiptis į  karinį vienetą, kuriam esate priskirtas arba į Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioninį padalinį, arba užpildyti kandidato anketą 

Norėdami sudalyvauti pratybose ir mokymuose, pildykite kandidato anketą:

Pildyti anketą