Pradžia ŠAUKTINIAMS

Sveikatos tikrinimas

  • Aš tikrai būsiu netinkamas tarnybai dėl širdies, kam mane šaukti į privalomąją karo tarnybą?

Tinkamumas tikrajai karo tarnybai vertinamas individualiai Karinės medicinos ekspertizės komisijos medicinos specialistų, iš anksto pasakyti, ar karo prievolininkas tinkamas/netinkamas karo tarnybai negalima.
Karo prievolininkų, šaukiamų į privalomąją karo tarnybą ir asmenų, stojančių į tikrąją karo tarnybą, sveikatos tikrinimo, atrankos pagal sveikatos būklę tvarką reglamentuoja Karinės medicinos ekspertizės nuostatai, patvirtinti LR Vyriausybės, 2002 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 1125 „Dėl Karinės medicinos ekspertizės nuostatų patvirtinimo“.

  • Nesutinku su Karinės medicinos ekspertizės komisijos sprendimu, ką turiu daryti?

Karinės medicinos ekspertizės komisijos sprendimas dėl karo prievolininko tinkamumo tikrajai karo tarnybai (ekspertiniai nutarimai) gali būti skundžiami teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį skaičiuojant nuo dienos, kurią asmuo buvo informuotas apie priimtą ekspertinį nutarimą.

Kai Karinė medicinos ekspertizės komisija gauna papildomos informacijos apie asmens, kuriam atlikta medicinos ekspertizė, sveikatos būklę ir ši informacija gali turėti įtakos nustatant asmens tinkamumą tarnybai, Komisija privalo inicijuoti pakartotinę medicinos ekspertizę, įvertinti gautą naują informaciją ir priimti naują ekspertinį nutarimą.

  • Mano sūnus tikrinosi sveikatą Karinėje medicinos ekspertizės komisijoje, ar  jis tinkamas?

Pažymėtina, jog vadovaujantis asmens duomenų apsaugos reikalavimais, informaciją apie karo prievolininko procedūrų eigą gali būti teikiama tik pačiam karo prievolininkui arba jo įgaliotiems asmenims. Kitiems asmenims galime pateikti tik tą informaciją, kuri yra teisėtai paskelbta viešai Kalendorinių metų karo prievolininkų sąraše arba prieinama viešai (teisės aktai, tvarkos, procedūros ir t.t.). 

  • Dėl kokių ligų karo prievolininkai būna netinkami tarnybai?

Karo prievolininkai, pripažinti netinkamais atlikti tikrąją karo tarnybą dėl sveikatos būklės, yra atleidžiami nuo karo prievolės. Dėl karo prievolininko tinkamumo karo tarnybai sprendžia Karinė medicinos ekspertizės komisija, kurią sudaro pirmininkas, šeimos medicinos paslaugas teikiantys šeimos gydytojai, gydytojai specialistai ir psichologas.
Atliekant medicinos ekspertizę, tikrinama kiekvieno asmens atskirai sveikatos būklė, susipažįstama su jo medicininių tyrimų ir medicinos dokumentų duomenimis.
Pagrindinės ligų grupės, dėl kurių asmuo gali būti atleidžiamas nuo privalomosios karo tarnybos:
• Širdies kraujagyslių ligos (hipertenzija, širdies ligos);
• Regėjimo sutrikimai;
• Judamojo aparato ligos (plokščiapėdystė, stuburo iškrypimai);
• Epilepsijos, intelekto sutrikimai.

  • Ar su akiniais galėsiu atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą?

Tinkamumą atlikti karo tarnybą pagal sveikatos būklę kompleksiškai vertins Karinės medicininės ekspertizės komisija, tarnauti su akiniais leidžiama, leidžiama toliaregystė ar trumparegystė +/- 6 D.

  • Kada galiu atvykti pasitikrinti sveikatos?

Dėl sveikatos tikrinimo procedūrų atlikimo laiko Jums reikėtų tiesiogiai derinti su Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioniniu padaliniu, pirmumas teikiamas savanoriams.

  •  Kas man mokės už dieną kai tikrinausi sveikatą ir kiek aš gausiu?

Karo prievolininkams už kiekvieną tinkamumo privalomajai karo tarnybai tikrinimo dieną mokami dienpinigiai (8 EUR) ir maistpinigiai (8 EUR), bei gali būti kompensuojamos kelionės iš gyvenamosios vietos išlaidos. Kad gautumėte šias išmokas, jums reikės užpildyti atitinkamą prašymą.

Karo prievolininkams, gyvenantiems Lietuvoje, kompensuojama ne daugiau kaip 6 eurų už vieną kelionę. Tiems kurių gyvenamoji vieta yra Europoje kompensuojama ne daugiau kaip 104 eurų už vieną kelionę, o tiems, kurių gyvenamoji vieta yra ne Lietuvoje ir ji nėra nė vienoje Vyriausybės nutarimo priede išvardintoje užsienio valstybėje, kompensuojama ne daugiau kaip 400 eurų už vieną kelionę.

  • Nukentėjau tarnyboje, kaip galėčiau gauti kompensaciją?

Pirmiausia, asmuo turi pateikti prašymą, adresuotą Krašto apsaugos ministerijos Tarnybinio tyrimo komisijai (TTK), nustatyti sveikatos sutrikimo priežastinį ryšį su tarnybos pareigų vykdymu. Prašymas rašomas laisva forma sveikatos sutrikimą patyrusio kario arba jo įgalioto asmens. Prašymas komisijai pateikiamas adresu: Totorių g. 25, Vilnius. Prašyme turi būti nurodyta: patirtas sveikatos sutrikimas (diagnozė), įvykio, kurio metu karys patyrė sveikatos sutrikimą, vieta, laikas, kitos aplinkybės, kurioms esant sutriko jo sveikata. Prašyme reikėtų kaip galima išsamiau aprašyti sveikatos sutrikdymo aplinkybes ir konkrečiai nurodyti, kokį sveikatos sutrikimą (pvz., klausos pablogėjimas) prašoma susieti su tarnybos pareigų vykdymu. Prie prašymo reikėtų pridėti kario sveikatos sutrikimo faktą patvirtinantį medicininį dokumentą (ligos istorijos išrašą). Be to, galima pridėti ir liudytojų paaiškinimus. Vėliau, jei prireiks papildomos informacijos, TTK kreipsis atskirai.
Atkreiptinas dėmesys, kad kario sveikatos sutrikimo ir tarnybos pareigų vykdymo priežastinio ryšio nustatymas pats savaime dar nesuteikia teisės į kompensaciją pagal KASOKTĮ 67 str. Ši kompensacija skiriama tik tuo atveju, jei kario sveikatai liko liekamųjų reiškinių, kaip tai nustatyta 67 str. Kai TTK priims sprendimą, interesantas bus informuotas dėl galimybės gauti kompensaciją ir tolesnių veiksmų.

  • Ar nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos metu esu draudžiamas privalomuoju sveikatos draudimu?

Nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai nėra draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu nei tarnybos metu, nei po tarnybos. Tarnybos metu kariai gauna visas reikiamas sveikatos priežiūros paslaugas, kurios yra apmokamos iš Krašto apsaugos ministerijai (KAM) skirtų asignavimų. Po tarnybos kariams taip pat teikiamos visos reikalingos sveikatos priežiūros paslaugos, apmokamos iš KAM lėšų, jei sveikatos sutrikimas yra susijęs su tarnyba.
Jeigu kariui nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos metu sutriko sveikata ir dėl to paties sveikatos sutrikimo jam reikalingas gydymas pabaigus tarnybą, sveikatos priežiūros paslaugos buvusiam kariui krašto apsaugos sistemos sveikatos priežiūros įstaigose ar kitose sveikatos priežiūros įstaigose bus teikiamos tol, kol jis pasveiks.
Baigęs nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą karys, įsidarbinęs arba užsiregistravęs darbo biržoje, kaip ir kiekvienas Lietuvos pilietis, įgyja teisę gauti sveikatos priežiūros paslaugas, kurios yra apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo.