Pradžia ŠAUKTINIAMS

Privalumai

  • Kokias išmokas ir socialines garantijas turi šauktinis?

1. Nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai gauna pilną valstybės išlaikymą (apgyvendinimas, maitinimas, apranga, socialinis ir gyvybės draudimai).Kiekvienam kariui kiekvieną mėnesį mokama 140,60 € išmoka buitinėms išlaidoms padengti. Taip pat kiekvienam kariui kiekvieną mėnesį kaupiama speciali išmoka, kurią karys gali naudoti savo nuožiūra ir kuri išmokama kariui atlikus tarnybą. Jos dydis priklauso nuo atliktos tarnybos vertinimo rezultatų. Kario tarnybą įvertinus labai gerai už vieną tarnybos mėnesį skaičiuojamos keturios bazinės socialinės išmokos (152 €), gerai įvertintiems – trys bazinės socialinės išmokos (114 €), patenkinamai – dvi bazinės socialinės išmokos (76 €). Savo noru atliekančiam tarnybą kariui kaupiamosios išmokos didėja 30 procentais, o tiems karo prievolininkams, kurie buvo pašaukti į tarnybą ir išreiškė norą atlikti ją pirmumo tvarka - 15 procentų (tai iliustruojantis infografikas žemiau):

2. Tarnybos laikotarpiu šauktiniai taip pat gali gauti išmoką, nustatyta Lietuvos Respublikos valstybinių pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus, įstatymo 7 straipsnyje, kario vaikui (57 EUR per mėnesį). Dėl jos reikėtų kreiptis į savo savivaldybės socialinės rūpybos padalinį.

3. Karo prievolę atliekančio asmens prašymu kreditą suteikusiam asmeniui gali būti atidedamas pagal būsto kreditavimo sutartį suteikto kredito dalies įmokų mokėjimas, o palūkanos asmens pasirinkimu būtų mokamos vienu iš šių būdų – kaip nurodyta būsto kreditavimo sutartyje, palūkanų mokėjimas atidedamas ir visos atidėtos palūkanos sumokamos iš karto pasibaigus nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos laikotarpiui arba visos atidėtos palūkanos sumokamos pasibaigus tarnybos laikotarpiui pagal iš naujo sudarytą palūkanų mokėjimo grafiką.


4. Baigus tarnybą jūsų darbdavys, arba tas pas kurį įsidarbintumėte, turėtų teisę į 6 mėnesių jūsų atlyginimo dydžio (iki 1,17 MMA) subsidiją.


5. Asmenims, baigusiems bazinius karinius mokymus arba devynių mėnesių privalomąją pradinę karo tarnybą, stojant į kai kurias aukštąsias mokyklas ir kai kurias studijų programas prie konkursinio balo bus pridedama pusė balo. Nuo 2017 m. – stojant į bet kurią universitetinę studijų programą prie konkursinio balo pridedama pusė balo.

  • Kaip gauti išmoką kario vaikui?

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 7 straipsnyje numatyta, kad kiekvienam privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui jo tėvo ar motinos tarnybos laikotarpiu skiriama 1,5 bazinės socialinės išmokos dydžio (57 Eur) išmoka per mėnesį. Šiuo atveju šeimos pajamos nevertinamos.
Kreipiantis dėl išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui, atitinkamos savivaldybės soc. rūpybos skyriui būtina pateikti:
nustatytos formos prašymą;
asmens tapatybę nustatantį dokumentą;
karinio vieneto, kuriame privalomosios pradinės karo tarnybos karys atlieka tarnybą, išduotą pažymą apie atliekamą privalomąją pradinę karo tarnybą.

Pagal šio Įstatymo 6 straipsnį šeimoms taip pat skiriama ir mokama išmoka vaikui, jeigu vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 153 Eur:
28,5 Eur dydžio per mėnesį, kai vaikas yra nuo gimimo dienos iki 2 metų amžiaus,
15,2 Eur dydžio per mėnesį, kai vaikas yra nuo 2 iki 7 metų arba kai vaikas yra nuo 7 iki 18 metų, jeigu bendrai gyvenantys asmenys augina šeimoje tris ar daugiau vaikų (jei šeimoje yra vaikų virš 18 m. ir jie mokosi ar studijuoja, jiems išmoka nemokama, bet jie įtraukiami į šeimos sudėtį).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, asmeniui ar šeimai skiriama socialinė pašalpa, jei kreipimosi ir paramos skyrimo metu atitinka šias sąlygas:
nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija turto vertės normatyvo, apskaičiuoto pagal Įstatymo 14-16 straipsnius;
pajamos vienam asmeniui yra mažesnės už 102 Eur;
asmenys, vyresni negu 18 m. amžiaus ir vaikai nuo 16 iki 18 m. atitinka Įstatymo 8 straipsnyje numatytas sąlygas.

Pagal šį Įstatymą asmeniui (šeimos nariui), kuris atlieka privalomąją pradinę karo tarnybą socialinė pašalpa neskiriama, atitinkamai skiriama tik kario šeimos nariams, jei atitinka aukščiau paminėtas sąlygas.

 

  • Ar šauktinio išmoką reikia deklaruoti VMI?

Informuojame, jog šauktinių gaunamos išmokos yra laikomos ne darbo užmokesčiu, bet kompensuojamosiomis išmokomis, nuo jų nėra mokamas pajamų mokestis, jų nereikia deklaruoti ir todėl jos neatsispindi sugeneruotoje išklotinėje.

 

  • Ar kariai yra draudžiami?


Krašto apsaugos sistemos profesinės karo tarnybos kariai, taip pat kariai savanoriai, kiti aktyviojo rezervo kariai, parengtojo rezervo kariai, pašaukti į pratybas, mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių, draudžiami pensijų, ligos, motinystės, nedarbo, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu (Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4.4).

 

  • Kur galėčiau gaut daugiau informacijos apie socialines garantijas?


Padaugėjus užklausų įvairiais socialinių garantijų klausimais ir siekiant kariams ir jų šeimos nariams padėti greičiau gauti atsakymus į jiems rūpimus klausimus, krašto apsaugos sistemoje sukurta speciali elektroninio pašto dėžutė [email protected], per kurią bus užtikrinamas „vieno langelio“ principas reikiamai informacijai gauti.

Kariai ir jų šeimos nariai į elektroninio pašto dėžutę [email protected]  galės siųsti klausimus, susijusius su karių socialinėmis garantijomis (pavyzdžiui, socialinis draudimas, kompensacijos, piniginės išmokos, sveikatos priežiūra, pareigūnų ir karių valstybinė pensija ir kt.), taip pat galės kreiptis dėl iškilusių problemų socialinių garantijų srityje.

 

  • Esu praėjęs bazinius karinius mokymus, ir ketinu studijuoti, tačiau LAMA BPO sistemoje prie mano konkursinio balo neprisideda papildomi 0.5 balo už baigtą BKM, kodėl taip yra?


Pagal mūsų turimą informaciją, Jūs nesate baigęs Bazinių karinių mokymų (BKM), o šiuo metu atliekate NPPKT.
NPPKT pradžioje praeinamas bazinis kario kursas. Jis nėra prilygintas BKM, tai tiesiog NPPKT sudėtinė dalis.
Priedą prie konkursinio balo gausite pabaigęs NPPKT. Pildant prašymą LAMABPO portale, reikėtų pažymėti, jog esate atlikęs tarnybą. LAMABPO automatiškai gaus duomenis iš KAM informacinių sistemų. Kaip mus informavo LAMABPO, šie duomenys sutikrinami ir balas priskiriamas maždaug liepos viduryje.