Pradžia ŠAUKTINIAMS

Skelbiama asmenų atranka stebėti 2022 metų karo prievolininkų sąrašo sudarymą

Skelbiama asmenų atranka stebėti 2022 metų karo prievolininkų sąrašo sudarymą

Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba skelbia asmenų, kurie stebės 2022 metų karo prievolininkų sąrašo sudarymo procedūras, atranką. Atrinktų asmenų uždavinys – užtikrinti karo prievolininkų sąrašo sudarymo skaidrumą. Karo prievolininkų sąrašo sudarymo procedūras gali stebėti Lietuvos Respublikoje įregistruotų viešųjų juridinių asmenų, kurių veikla yra susijusi su krašto apsaugos sistemos stiprinimu ir visuomenės parengimu gynybai, jaunimo ugdymu ir pilietiniu, patriotiniu auklėjimu, žmogaus teisių gynimu, nariai ir kiti su nurodytais juridiniais asmenimis susiję fiziniai asmenys, atitinkantys šiuos reikalavimus: neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo už tam tikrus nusikaltimus, nėra uždraustos organizacijos nariai, nebuvo atleisti iš pareigų dėl priesaikos sulaužymo ar pareigūno vardo pažeminimo, kurių veiksnumas nėra apribotas ir kurie netarnauja/nedirba krašto apsaugos sistemos institucijose. Asmenų kandidatūras, gali teikti viešųjų juridinių asmenų vadovai, raštu (elektroniniu paštu, registruotu paštu), pridedami kandidato užpildytą anketą ir kandidato ryšį su viešuoju juridiniu asmeniu patvirtinančio dokumento kopiją. Gali būti teikiamos kelios to paties viešojo juridinio asmens kandidatūros. Atrinkti asmenys bus pakviesti atvykti į Krašto apsaugos ministeriją (Totorių g. 25, Vilnius), stebėti karo prievolininkų sąrašų sudarymą. Planuojama, kad 2022 metų karo prievolininkų sąrašas bus sudaromas 2022 m. sausio 5 d.
Sąrašas bus paskelbtas internete adresu https://sauktiniai.karys.lt ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šaukimo į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą pradžios. Apie konkrečią sąrašo paskelbimo datą bus pranešta atskirai. 2022 metais atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą Lietuvos kariuomenės padaliniuose planuojama pašaukti 3828 karo prievolininkus. Kandidatų anketas galima pateikti iki 2021 m. gruodžio 10 d. adresu:


Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba
03215 Vilnius, Mindaugo g. 26
Atsakingas asmuo vyr. ltn. Greta Ščajevaitė
El. paštas [email protected]
Tel. 8 706 76 852


Teisės aktų nuorodos:
Asmenų skyrimo stebėti kalendorinių metų karo prievolininkų sąrašo sudarymo procedūras tvarkos aprašas
Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašas