Pradžia ŠAUKTINIAMS

Alternatyvioji tarnyba

DUOMENŲ VALDYTOJAS

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija (KAM)

DUOMENŲ TVARKYTOJAS (-AI)

Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba (Vilnius, Mindaugo g. 26)

DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAS

Skyrimas atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą

DUOMENŲ SUBJEKTAI

Karo prievolininkai, kurie pateikė prašymą atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą

ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJŲ APRAŠYMAS
 • Asmens kodas, vardas (-ai), pavardė (-ės)
 • Gimimo data
 • Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas)
 • Šaukimo į privalomąją karo tarnybą duomenys
 • Duomenys apie atleidimą nuo karo prievolės, privalomosios karo tarnybos atidėjimą ir išbraukimą iš karinės įskaitos
 • Duomenys, kuriais pagrindžiamos aplinkybės, dėl kurių asmuo negali atlikti karo tarnybos
 • Duomenys apie sprendimą dėl alternatyviosios krašto apsaugos tarnybosatlikimo
 • Asmens parašas
DUOMENŲ SAUGOJIMO TRUKMĖ

3 kalendorinius metus

TECHNINĖS IR ORGANIZACINĖS SAUGUMO PRIEMONĖS
 • Techninės saugumo priemonės nustatytos Krašto apsaugos sistemos riboto naudojimo informacinės sistemos akreditacijos dokumentuose, patvirtintuose Informacinių technologijų ir telekomunikacijų tarnybos prie krašto apsaugos ministerijos tarnybos direktoriaus įsakymu (-ais))
 • Organizacinės saugumo priemonės nustatytos Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-1253 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje taisyklių patvirtinimo“.
DUOMENYS GAUNAMI IŠ:
 • karo prievolininkų
 • krašto apsaugos sistemos institucijų
 • kitų valstybės institucijų ar juridinių asmenų
 • Lietuvos Respublikos gyventojų registro
 • Lietuvos Respublikos karo prievolininkų registro
 • KAS riboto naudojimo informacinės sistemos
TEISĖS AKTAI, KURIAIS REMIANTIS YRA TVARKOMI ASMENS DUOMENYS
 • Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymas
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 23 d. nutarimas Nr. 206 „Dėl Alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos atlikimo valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo”
 • Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2022 m. gegužės 5 d. įsakymas Nr. V-367 “Dėl Karo prievolininkų prašymų atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą nagrinėjimo komisijos nuostatų patvirtinimo”
 • Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. V-1125 „Dėl Profesinės karo tarnybos karių laikino apgyvendinimo tarnybiniuose butuose ar gyvenamosiose patalpose (kareivinėse) ir alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą atliekančių karo prievolininkų apgyvendinimo gyvenamosiose patalpose (kareivinėse) tvarkos aprašo patvirtinimo“