Pradžia ŠAUKTINIAMS

Atstovų skyrimas

DUOMENŲ VALDYTOJAS

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija (KAM)

DUOMENŲ TVARKYTOJAS (-AI)
 • Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba (Vilnius, Mindaugo g. 26)
 • Informacinių technologijų tarnyba prie KAM (Vilnius, Šilo g. 5A)
DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAS

Asmenų skyrimas stebėti kalendorinių metų karo prievolininkų sąrašo sudarymo procedūras

DUOMENŲ SUBJEKTAI

Kandidatai stebėti kalendorinių metų karo prievolininkų sąrašo sudarymo procedūras

ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJŲ APRAŠYMAS
 • Asmens kodas, vardas (-ai), pavardė (-ės)
 • Ryšių duomenys (gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas)
 • Viešojo juridinio asmens, kuris teikia asmens kandidatūrą, pavadinimas
 • Duomenys apie tarnybą (darbą) krašto apsaugos sistemoje
 • Duomenys apie neveiksnumą ar ribotą veiksnumą tam tikroje srityje
 • Duomenys apie teistumą ir pareikštus įtarimus baudžiamajame procese
 • Asmens parašas
DUOMENŲ SAUGOJIMO TRUKMĖ

3 kalendorinius metus

TECHNINĖS IR ORGANIZACINĖS SAUGUMO PRIEMONĖS
 • Techninės saugumo priemonės nustatytos Krašto apsaugos sistemos riboto naudojimo informacinės sistemos akreditacijos dokumentuose, patvirtintuose Informacinių technologijų ir telekomunikacijų tarnybos prie krašto apsaugos ministerijos tarnybos direktoriaus įsakymu (-ais))
 • Organizacinės saugumo priemonės nustatytos Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-1253 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje taisyklių patvirtinimo“.
DUOMENYS GAUNAMI IŠ:
 • kandidatokandidato
 • krašto apsaugos sistemos institucijų
 • Lietuvos Respublikos gyventojų registro
 • Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro
 • Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro
DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS
 • Tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies a punktas)
 • Tvarkyti duomenis būtina vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies c punktas)
 • Tvarkant duomenis, susijusius su asmens sveikata, taikomas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e punktas.
TEISĖS AKTAI, KURIAIS REMIANTIS YRA TVARKOMI ASMENS DUOMENYS
 • Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymas
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimas Nr. 1130 „Dėl asmenų skyrimo stebėti kalendorinių metų karo prievolininkų sąrašo sudarymo procedūras tvarkos aprašo patvirtinimo“
 • Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. V-1154 „Dėl Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo patvirtinimo“