Pradžia ŠAUKTINIAMS

Išlaidų apmokėjimas

DUOMENŲ VALDYTOJAS

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija (KAM)

DUOMENŲ TVARKYTOJAS (-AI)
 • Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba (Vilnius, Mindaugo g. 26)
 • Informacinių technologijų tarnyba prie KAM (Vilnius, Šilo g. 5A)
 • Lietuvos kariuomenės Finansų apskaitos departamentas (Vilnius, Šilo g. 5A)
DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAS

Karo prievolininkų išlaidų, susijusių su jų aprūpinimu, apmokėjimas

DUOMENŲ SUBJEKTAI

Karo prievolininkai, kurie pateikė prašymą apmokėti išlaidas

ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJŲ APRAŠYMAS
 • Asmens kodas, vardas (-ai), pavardė (-ės)
 • Gimimo data
 • Ryšių duomenys (telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas)
 • Gyvenamosios vietos adresas
 • Šaukimo į privalomąją karo tarnybą duomenys
 • Siuntimo į Karinę medicinos ekspertizę duomenys
 • Šaukimo/atrankos procedūrų vykdymo duomenys
 • Kelionės bilietai
 • Banko sąskaitos numeris
 • Asmens parašas
DUOMENŲ SAUGOJIMO TRUKMĖ

3 kalendorinius metus priėmus sprendimą dėl išlaidų apmokėjimo/neapmokėjimo

TECHNINĖS IR ORGANIZACINĖS SAUGUMO PRIEMONĖS
 • Techninės saugumo priemonės nustatytos Krašto apsaugos sistemos riboto naudojimo informacinės sistemos akreditacijos dokumentuose, patvirtintuose Informacinių technologijų ir telekomunikacijų tarnybos prie krašto apsaugos ministerijos tarnybos direktoriaus įsakymu (-ais))
 • Organizacinės saugumo priemonės nustatytos Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-1253 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje taisyklių patvirtinimo“.
DUOMENYS GAUNAMI IŠ:
 • karo prievolininkų
 • krašto apsaugos sistemos institucijų
 • Lietuvos Respublikos gyventojų registro
 • Lietuvos Respublikos karo prievolininkų registro
 • KAS riboto naudojimo informacinės sistemos
TEISĖS AKTAI, KURIAIS REMIANTIS YRA TVARKOMI ASMENS DUOMENYS
 • Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymas
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. liepos 1 d. nutarimas Nr. 688 „Dėl karo prievolininkams apmokamų kelionės išlaidų dydžių nustatymo“
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 29 d. nutarimas Nr. 1181 „Dėl maitinimosi išlaidų piniginės kompensacijos dydžio nustatymo ir mokėjimo kariams ir karo prievolininkams, neaprūpinamiems maistu“
 • Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 26 d. įsakymas Nr. V-1218 „Dėl Karo prievolininkų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.