Pradžia ŠAUKTINIAMS

Pažymėjimų išdavimas

DUOMENŲ VALDYTOJAS

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija (KAM)

DUOMENŲ TVARKYTOJAS (-AI)
 • Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba (Vilnius, Mindaugo g. 26)
 • Informacinių technologijų tarnyba prie KAM (Vilnius, Šilo g. 5A)
DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAS

Atsargos / dimisijos, privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimų išdavimas

DUOMENŲ SUBJEKTAI

Asmenys, kurie pateikė prašymą išduoti atsargos / dimisijos, privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimą

ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJŲ APRAŠYMAS
 • Asmens kodas, vardas (-ai), pavardė (-ės)
 • Gimimo data
 • Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas)
 • Duomenys apie karinę tarnybą
 • Kariniai laipsniai
 • Asmens nuotrauka
 • Asmens parašas
 • Atsargos / dimisijos, privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimo, duomenys
DUOMENŲ SAUGOJIMO TRUKMĖ

Kol galioja išduotas pažymėjimas

TECHNINĖS IR ORGANIZACINĖS SAUGUMO PRIEMONĖS
 • Techninės saugumo priemonės nustatytos Krašto apsaugos sistemos riboto naudojimo informacinės sistemos akreditacijos dokumentuose, patvirtintuose Informacinių technologijų ir telekomunikacijų tarnybos prie krašto apsaugos ministerijos tarnybos direktoriaus įsakymu (-ais))
 • Organizacinės saugumo priemonės nustatytos Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-1253 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje taisyklių patvirtinimo“.
DUOMENYS GAUNAMI IŠ:
 • duomenų subjektų
 • krašto apsaugos sistemos institucijų
 • Lietuvos Respublikos gyventojų registro
 • Lietuvos Respublikos karo prievolininkų registro
 • KAS riboto naudojimo informacinės sistemos
TEISĖS AKTAI, KURIAIS REMIANTIS YRA TVARKOMI ASMENS DUOMENYS
 • Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas

 • Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2015 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. V-49 „Dėl Atsargos/dimisijos kario pažymėjimo, privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimo, garbingos tarnybos liudijimo ir atliktos karo tarnybos liudijimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“