Pradžia ŠAUKTINIAMS

Priėmimas į tikrąją karo tarnybą

DUOMENŲ VALDYTOJAS

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija (KAM)

DUOMENŲ TVARKYTOJAS (-AI)
 • Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba (Vilnius, Mindaugo g. 26)
 • Informacinių technologijų tarnyba prie KAM (Vilnius, Šilo g. 5A)
DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAS

Priėmimas į profesinę karo tarnybą, savanorių karo tarnybą ar kitą savanorišką nenuolatinę karo tarnybą

DUOMENŲ SUBJEKTAI

Kandidatai į profesinę karo tarnybą, savanorių karo tarnybą ar kitą savanorišką nenuolatinę karo tarnybą

ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJŲ APRAŠYMAS
 • Asmens kodas, vardas (-ai), pavardė (-ės)
 • Gimimo ir mirties data
 • Pilietybė
 • Lytis
 • Duomenys apie karinę tarnybą
 • Išsilavinimo ir kvalifikacijos duomenys
 • Drausminės (tarnybinės) nuobaudos
 • Fizinio parengimo testų rezultatai
 • Sveikatos patikrinimo rezultatai
 • Duomenys apie leidimą ir teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija
 • Duomenys apie teistumą
 • Duomenys apie administracinius nusižengimus
 • Duomenys apie priklausymą politinėms partijoms
 • Paso, asmens tapatybės kortelės duomenys
 • Ryšių duomenys (telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas)
 • Asmens parašas
DUOMENŲ SAUGOJIMO TRUKMĖ

Duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikia duomenų tvarkymo tikslais. Konkretūs asmens duomenų saugojimo terminai nustatyti dokumentacijos plane ir kituose teisės aktuose.
Pasibaigus saugojimo laikui, dokumentai ir duomenys teisės aktų nustatyta tvarka sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymuose nustatytais atvejais turi būti perduoti į valstybės archyvą.

TECHNINĖS IR ORGANIZACINĖS SAUGUMO PRIEMONĖS
 • Techninės saugumo priemonės nustatytos Krašto apsaugos sistemos riboto naudojimo informacinės sistemos akreditacijos dokumentuose, patvirtintuose Informacinių technologijų ir telekomunikacijų tarnybos prie krašto apsaugos ministerijos tarnybos direktoriaus įsakymu (-ais))
 • Organizacinės saugumo priemonės nustatytos Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-1253 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje taisyklių patvirtinimo“.
DUOMENYS GAUNAMI IŠ:
 • kandidatų
 • krašto apsaugos sistemos institucijų
 • kitų valstybės institucijų ar juridinių asmenų
 • Lietuvos Respublikos gyventojų registro
 • Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro
 • Administracinių nusižengimų registro
TEISĖS AKTAI, KURIAIS REMIANTIS YRA TVARKOMI ASMENS DUOMENYS
 • Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas
 • Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 27 d. įsakymas Nr. V-1179 „Dėl priėmimo į profesinę karo tarnybą ir profesinės karo tarnybos sutarties sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“
 • Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. V-802 „Dėl Priėmimo į tarnybą aktyviajame rezerve, kario savanorio ir aktyviojo rezervo kario sutarčių sudarymo ir pratęsimo tvarkos aprašo patvirtinimo“