Pradžia ŠAUKTINIAMS

Privalomosios karo tarnybos atidėjimas

DUOMENŲ VALDYTOJAS

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija (KAM)

DUOMENŲ TVARKYTOJAS (-AI)
 • Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba (Vilnius, Mindaugo g. 26)
 • Informacinių technologijų tarnyba prie KAM (Vilnius, Šilo g. 5A)
DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAS

Privalomosios karo tarnybos atidėjimas

DUOMENŲ SUBJEKTAI

Karo prievolininkai, kurie pateikė prašymą atidėti privalomąją karo tarnybą

ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJŲ APRAŠYMAS
 • Asmens kodas, vardas (-ai), pavardė (-ės)
 • Gimimo data
 • Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas)
 • Šaukimo į privalomąją karo tarnybą duomenys
 • Duomenys apie atleidimą nuo karo prievolės, privalomosios karo tarnybos atidėjimą ir išbraukimą iš karinės įskaitos
 • Duomenys, kuriais pagrindžiamos aplinkybės, dėl kurių tarnyba būtų atidedama
 • Duomenys apie sprendimą dėl privalomosios karo tarnybos atidėjimo
 • Asmens parašas
DUOMENŲ SAUGOJIMO TRUKMĖ

3 kalendorinius metus

TECHNINĖS IR ORGANIZACINĖS SAUGUMO PRIEMONĖS
 • Techninės saugumo priemonės nustatytos Krašto apsaugos sistemos riboto naudojimo informacinės sistemos akreditacijos dokumentuose, patvirtintuose Informacinių technologijų ir telekomunikacijų tarnybos prie krašto apsaugos ministerijos tarnybos direktoriaus įsakymu (-ais))
 • Organizacinės saugumo priemonės nustatytos Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-1253 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje taisyklių patvirtinimo“.
DUOMENYS GAUNAMI IŠ:
 • karo prievolininkų
 • krašto apsaugos sistemos institucijų
 • kitų valstybės institucijų ar juridinių asmenų
 • Lietuvos Respublikos gyventojų registro
 • Lietuvos Respublikos karo prievolininkų registro
 • KAS riboto naudojimo informacinės sistemos
TEISĖS AKTAI, KURIAIS REMIANTIS YRA TVARKOMI ASMENS DUOMENYS
 • Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymas
 • Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2013 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. V-1057 „Dėl Privalomosios pradinės karo tarnybos ir tarnybos rezerve atidėjimo karo prievolininkui ministro sprendimu tvarkos aprašo patvirtinimo“
 • Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 12 d. įsakymas Nr. V-1142 „Dėl paleidimo iš privalomosios pradinės karo tarnybos, alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos ir tarnybos paskelbus mobilizaciją tvarkos aprašo patvirtinimo”