Pradžia ŠAUKTINIAMS

Šaukimas į privalomąją karo tarnybą

DUOMENŲ VALDYTOJAS

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija (KAM).

DUOMENŲ TVARKYTOJAS (-AI)
 • Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba (Vilnius, Mindaugo g. 26)
 • Informacinių technologijų tarnyba prie KAM (Vilnius, Šilo g. 5A)
DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAS

Šaukimas į privalomąją karo tarnybą.

DUOMENŲ SUBJEKTAI

Karo prievolininkai, kurie yra šaukiami atlikti privalomąją karo tarnybą.

ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJŲ APRAŠYMAS
 • Asmens kodas, vardas (-ai), pavardė (-ės)
 • Karo prievolininko kodas
 • Gimimo ir mirties data
 • Pilietybė
 • Lytis
 • Šeiminė padėtis
 • Duomenys apie karinę tarnybą
 • Išsilavinimo ir kvalifikacijos duomenys
 • Kariniai laipsniai
 • Sveikatos patikrinimo rezultatai
 • Duomenys apie teistumą ir pareikštus įtarimus baudžiamajame procese
 • Paso, asmens tapatybės kortelės duomenys
 • Ryšių duomenys (telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas)
 • Gyvenamoji vieta arba, jeigu asmuo išvyko ar nuolat gyvena užsienio valstybėje, – valstybė
 • Duomenys apie atostogas (nėštumo ir gimdymo, tėvystės ar atostogas vaikui prižiūrėti)
 • Duomenys apie darbovietę
 • Duomenys apie mokymąsi bendrojo lavinimo ir profesinėse mokyklose ir studijas aukštosiose mokyklose
 • Duomenys apie neveiksnumą ar ribotą veiksnumą tam tikroje srityje
 • Duomenys apie paskyrimą neveiksnaus ar ribotai veiksnaus tam tikroje srityje asmens globėju ar rūpintoju
 • Duomenys apie nustatytą darbingumo lygį (nuo 0 iki 55 procentų)
 • Sutuoktinio, tėvų ir nepilnamečių vaikų asmens kodai, vardai, pavardės, gimimo datos ir deklaruotos gyvenamosios vietos
 • Šaukimo į privalomąją karo tarnybą duomenys
 • Duomenys apie atleidimą nuo karo prievolės, privalomosios karo tarnybos atidėjimą ir išbraukimą iš karinės įskaitos
 • Duomenys apie laikinąjį nedarbingumą
 • Duomenys apie administracinius nusižengimus
 • Paieškos vykdymo duomenys
DUOMENŲ SAUGOJIMO TRUKMĖ
 • Kalendorinių metų karo prievolininkų sąrašas viešai interneto svetainėje viešai skelbiamas iki  atitinkamų kalendorinių metų šaukimo pabaigos
 • Karo prievolininko duomenys apie karinė tarnybą tvarkomi kol jis išbraukiamas iš karinės įskaitos, vėliau perkeliami  į archyvą ir saugomi 75 metus
TECHNINĖS IR ORGANIZACINĖS SAUGUMO PRIEMONĖS
 • Techninės saugumo priemonės nustatytos Krašto apsaugos sistemos riboto naudojimo informacinės sistemos akreditacijos dokumentuose, patvirtintuose Informacinių technologijų ir telekomunikacijų tarnybos prie krašto apsaugos ministerijos tarnybos direktoriaus įsakymu (-ais))
 • Organizacinės saugumo priemonės nustatytos Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-1253 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje taisyklių patvirtinimo“.
DUOMENYS GAUNAMI IŠ:
 • karo prievolininkų
 • krašto apsaugos sistemos institucijų
 • kitų valstybės institucijų ar juridinių asmenų
 • Lietuvos Respublikos gyventojų registro
 • Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos
 • Mokinių registro
 • Studentų registro
 • Diplomų ir atestatų registro
 • Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro
 • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos
 • Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro
 • Administracinių nusižengimų registro
 • Ieškomų asmenų žinybinio registro
TEISĖS AKTAI, KURIAIS REMIANTIS YRA TVARKOMI ASMENS DUOMENYS
 • Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymas
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 12 d. nutarimas Nr. 150 „Dėl Lietuvos Respublikos karo prievolininkų registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos karo prievolininkų registro nuostatų patvirtinimo“
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 17 d. nutarimas Nr. 642 „Dėl Studijų kainos ar jos dalies apmokėjimo arba paramos teikimo asmenims, studijuojantiems aukštosiose mokyklose pagal krašto apsaugos sistemai reikalingų specialybių studijų programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“
 • Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. V-1154 „Dėl Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo patvirtinimo“
 • Lietuvos Respublikos krašto pasaugos ministro 2014 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. V-636 „Dėl Asmenų, studijuojančių aukštosiose mokyklose pagal krašto apsaugos sistemai reikalingų specialybių studijų programas, atrankos ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
 • Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2012 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. V-558 „Dėl Parengtojo rezervo karių šaukimo į pratybas ir mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių ir išmokų už tarnybos rezerve dienas mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
 • Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. V-713 „Dėl Karo prievolininkų šaukimo paskelbus mobilizaciją tvarkos aprašo patvirtinimo“