Pradžia ŠAUKTINIAMS

Šaukimas į privalomąją karo tarnybą

DUOMENŲ VALDYTOJAS

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija (KAM)

DUOMENŲ TVARKYTOJAS (-AI)
 • Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba (Vilnius, Mindaugo g. 26)
 • Informacinių technologijų tarnyba prie KAM (Vilnius, Šilo g. 5A)
DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAS

Šaukimas į privalomąją karo tarnybą

DUOMENŲ SUBJEKTAI

Karo prievolininkai, kurie yra šaukiami atlikti privalomąją karo tarnybą

ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJŲ APRAŠYMAS
 • Asmens kodas, vardas (-ai), pavardė (-ės)
 • Karo prievolininko kodas
 • Gimimo ir mirties data
 • Pilietybė
 • Lytis
 • Šeiminė padėtis
 • Duomenys apie karinę tarnybą
 • Išsilavinimo ir kvalifikacijos duomenys
 • Kariniai laipsniai
 • Sveikatos patikrinimo rezultatai
 • Duomenys apie teistumą ir pareikštus įtarimus baudžiamajame procese
 • Paso, asmens tapatybės kortelės duomenys
 • Ryšių duomenys (telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas)
 • Gyvenamoji vieta arba, jeigu asmuo išvyko ar nuolat gyvena užsienio valstybėje, – valstybė
 • Duomenys apie atostogas (nėštumo ir gimdymo, tėvystės ar atostogas vaikui prižiūrėti)
 • Duomenys apie darbovietę
 • Duomenys apie mokymąsi bendrojo lavinimo ir profesinėse mokyklose ir studijas aukštosiose mokyklose
 • Duomenys apie neveiksnumą ar ribotą veiksnumą tam tikroje srityje
 • Duomenys apie paskyrimą neveiksnaus ar ribotai veiksnaus tam tikroje srityje asmens globėju ar rūpintoju
 • Duomenys apie nustatytą darbingumo lygį (nuo 0 iki 55 procentų)
 • Sutuoktinio, tėvų ir nepilnamečių vaikų asmens kodai, vardai, pavardės, gimimo datos ir deklaruotos gyvenamosios vietos
 • Šaukimo į privalomąją karo tarnybą duomenys
 • Duomenys apie atleidimą nuo karo prievolės, privalomosios karo tarnybos atidėjimą ir išbraukimą iš karinės įskaitos
 • Duomenys apie laikinąjį nedarbingumą
 • Duomenys apie administracinius nusižengimus
 • Paieškos vykdymo duomenys
DUOMENŲ SAUGOJIMO TRUKMĖ
 • Kalendorinių metų karo prievolininkų sąrašas viešai interneto svetainėje viešai skelbiamas iki  atitinkamų kalendorinių metų šaukimo pabaigos
 • Karo prievolininko duomenys apie karinė tarnybą tvarkomi kol jis išbraukiamas iš karinės įskaitos, vėliau perkeliami  į archyvą ir saugomi 75 metus
TECHNINĖS IR ORGANIZACINĖS SAUGUMO PRIEMONĖS
 • Techninės saugumo priemonės nustatytos Krašto apsaugos sistemos riboto naudojimo informacinės sistemos akreditacijos dokumentuose, patvirtintuose Informacinių technologijų ir telekomunikacijų tarnybos prie krašto apsaugos ministerijos tarnybos direktoriaus įsakymu (-ais))
 • Organizacinės saugumo priemonės nustatytos Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-1253 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje taisyklių patvirtinimo“.
DUOMENYS GAUNAMI IŠ:
 • karo prievolininkų
 • krašto apsaugos sistemos institucijų
 • kitų valstybės institucijų ar juridinių asmenų
 • Lietuvos Respublikos gyventojų registro
 • Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos
 • Mokinių registro
 • Studentų registro
 • Diplomų ir atestatų registro
 • Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro
 • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos
 • Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro
 • Administracinių nusižengimų registro
 • Ieškomų asmenų žinybinio registro
DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS
 • Tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies c punktas)
 • Tvarkyti duomenis būtina vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e punktas).
TEISĖS AKTAI, KURIAIS REMIANTIS YRA TVARKOMI ASMENS DUOMENYS
 • Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymas
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 12 d. nutarimas Nr. 150 „Dėl Lietuvos Respublikos karo prievolininkų registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos karo prievolininkų registro nuostatų patvirtinimo“
 • Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. V-1154 „Dėl Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo patvirtinimo“
 • Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2012 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. V-558 „Dėl Parengtojo rezervo karių šaukimo į pratybas ir mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių ir išmokų už tarnybos rezerve dienas mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
 • Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. V-713 „Dėl Karo prievolininkų šaukimo paskelbus mobilizaciją tvarkos aprašo patvirtinimo“