Pradžia ŠAUKTINIAMS

Skundų nagrinėjimas

DUOMENŲ VALDYTOJAS

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija

DUOMENŲ TVARKYTOJAS (-AI)
 • Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba (Vilnius, Mindaugo g. 24)
 • Lietuvos kariuomenės kanceliarija (Vilnius, Šv. Ignoto g. 8)
 • Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija (Vilnius, Totorių g. 25)
DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAS

Karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos priimtų sprendimų apskundimas ir skundų nagrinėjimas

DUOMENŲ SUBJEKTAI

Asmenys, kurie pateikė skundą dėl karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos priimto sprendimo

ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJŲ APRAŠYMAS
 • Asmens kodas, vardas (-ai), pavardė (-ės)
 • Gimimo data
 • Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas)
 • Skundžiamo dokumento duomenys
 • Skundo pagrindas ir (ar) motyvai ir juos pagrindžiantys argumentai
 • Duomenys apie sprendimą dėl skundo
 • Asmens parašas
DUOMENŲ SAUGOJIMO TRUKMĖ

Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka ir terminais (Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“)

TECHNINĖS IR ORGANIZACINĖS SAUGUMO PRIEMONĖS
 • Techninės saugumo priemonės nustatytos Krašto apsaugos sistemos riboto naudojimo informacinės sistemos akreditacijos dokumentuose, patvirtintuose Informacinių technologijų ir telekomunikacijų tarnybos prie krašto apsaugos ministerijos tarnybos direktoriaus įsakymu (-ais))
 • Organizacinės saugumo priemonės nustatytos Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-1253 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje taisyklių patvirtinimo“.
DUOMENYS GAUNAMI IŠ:
 • duomenų subjektų
 • krašto apsaugos sistemos institucijų
 • kitų valstybės institucijų ar juridinių asmenų
 • Lietuvos Respublikos gyventojų registro
 • Lietuvos Respublikos karo prievolininkų registro
 • KAS riboto naudojimo informacinės sistemos
TEISĖS AKTAI, KURIAIS REMIANTIS YRA TVARKOMI ASMENS DUOMENYS
 • Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymas
 • Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2011 m. rugsėjo 19 d. įsakymas Nr. V-1069 „Dėl Karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos priimtų sprendimų apskundimo ir skundų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.