Pradžia ŠAUKTINIAMS

Studijų apmokėjimas arba paramos teikimas

DUOMENŲ VALDYTOJAS

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija (KAM)

DUOMENŲ TVARKYTOJAS (-AI)
 • Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba (Vilnius, Mindaugo g. 26)
DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAS

Studijų kainos ar jos dalies apmokėjimas arba paramos teikimas asmenims, studijuojantiems aukštosiose mokyklose pagal krašto apsaugos sistemai reikalingų specialybių studijų programas

DUOMENŲ SUBJEKTAI

Asmenys dalyvaujantys atrankoje studijų kainai ar jos daliai apmokėti arba paramai gauti, bei asmenys pasirašę krašto apsaugos sistemai reikalingo specialisto rengimo sutartis

ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJŲ APRAŠYMAS
 • Asmens kodas, vardas (-ai), pavardė (-ės)Asmens kodas, vardas (-ai), pavardė (-ės)
 • Ryšių duomenys (telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas)
 • Paso, asmens tapatybės kortelės duomenys
 • Duomenys apie tikrosios karo tarnybos atlikimą
 • Duomenys apie studijas aukštojoje mokykloje
 • Banko sąskaitos numeris
 • Asmens parašas
DUOMENŲ SAUGOJIMO TRUKMĖ

Asmenų dalyvaujančių atrankoje studijų kainai ar jos daliai apmokėti arba paramai gauti prašymas ir asmenų pasirašiusių krašto apsaugos sistemai reikalingo specialisto rengimo sutartis, asmens duomenys saugomi pagal subjektų, kurie registruoja minėtus dokumentus dokumentacijos planą.

TECHNINĖS IR ORGANIZACINĖS SAUGUMO PRIEMONĖS
 • Techninės saugumo priemonės nustatytos Krašto apsaugos sistemos riboto naudojimo informacinės sistemos akreditacijos dokumentuose, patvirtintuose Informacinių technologijų ir telekomunikacijų tarnybos prie krašto apsaugos ministerijos tarnybos direktoriaus įsakymu (-ais))
 • Organizacinės saugumo priemonės nustatytos Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-1253 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje taisyklių patvirtinimo“.
DUOMENYS GAUNAMI IŠ:
 • duomenų subjekto
 • krašto apsaugos sistemos institucijų
 • kitų valstybės institucijų ar juridinių asmenų
 • Lietuvos Respublikos gyventojų registro
 • Lietuvos Respublikos karo prievolininkų registro
 • KAS riboto naudojimo informacinės sistemos
TEISĖS AKTAI, KURIAIS REMIANTIS YRA TVARKOMI ASMENS DUOMENYS
 • Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 17 d. nutarimą Nr. 642 „Dėl Studijų kainos ar jos dalies apmokėjimo arba paramos teikimo asmenims, studijuojantiems aukštosiose mokyklose pagal krašto apsaugos sistemai reikalingų studijų programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 • Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2014 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. V-636 „Dėl Asmenų, studijuojančių aukštosiose mokyklose pagal krašto apsaugos sistemai reikalingų specialybių studijų programas, atrankos ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.