Pradžia ŠAUKTINIAMS

Sveikatos tikrinimas

DUOMENŲ VALDYTOJAS

Lietuvos kariuomenė (LK)

DUOMENŲ TVARKYTOJAS (-AI)
 • Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba (Vilnius, Mindaugo g. 26)
 • Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus Karo medicinos tarnyba (Kaunas, Vytauto pr. 49)
 • Informacinių technologijų tarnyba prie KAM (Vilnius, Šilo g. 5A)
DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAS

Sveikatos tikrinimas ir atranka pagal sveikatos būklę

DUOMENŲ SUBJEKTAI

Tikrosios karo tarnybos kariai arba asmenys, pretenduojantys į tikrąją karo tarnybą

ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJŲ APRAŠYMAS
 • Asmens kodas, vardas (-ai), pavardė (-ės)
 • Gimimo data
 • Lytis
 • Kraujo grupė
 • Duomenys apie tarnybos (darbo) vietą
 • Duomenys apie registraciją sveikatos patikrinimui
 • Fizinio parengimo testų rezultatai
 • Antropometriniai duomenys
 • Duomenys apie sveikatos būklę
 • Duomenys apie asmens neįgalumą
 • Duomenys apie laikinąjį nedarbingumą
 • Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas)
 • Asmens parašas
DUOMENŲ SAUGOJIMO TRUKMĖ

Karo prievolininko duomenys apie tinkamumą karo tarnybai tvarkomi kol jis išbraukiamas iš karinės įskaitos, vėliau perkeliami į archyvą ir saugomi 75 metus.

TECHNINĖS IR ORGANIZACINĖS SAUGUMO PRIEMONĖS
 • Techninės saugumo priemonės nustatytos Krašto apsaugos sistemos riboto naudojimo informacinės sistemos akreditacijos dokumentuose, patvirtintuose Informacinių technologijų ir telekomunikacijų tarnybos prie krašto apsaugos ministerijos tarnybos direktoriaus įsakymu (-ais))
 • Organizacinės saugumo priemonės nustatytos Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-1253 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje taisyklių patvirtinimo“.
DUOMENYS GAUNAMI IŠ:
 • Duomenų subjektų
 • krašto apsaugos sistemos institucijų
 • Lietuvos Respublikos gyventojų registro
 • Privalomojo sveikatos draudimo informacinė sistema (SVEIDRA)
 • Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos
 • Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro
 • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos
TEISĖS AKTAI, KURIAIS REMIANTIS YRA TVARKOMI ASMENS DUOMENYS
 • Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymas
 • Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 12 d. nutarimas Nr. 1125 „Dėl Karinės medicinos ekspertizės nuostatų patvirtinimo“
 • Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2020 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. V-466 „Dėl Tinkamumo karo, šaulio koviniame būryje ar žvalgybos pareigūno tarnybai pagal sveikatos būklę kriterijų ir Sveikatos būklės įvertinimo metodikos patvirtinimo“
 • Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2020 m. birželio 5 d. įsakymas Nr. V-456 „Dėl Karinės medicinos ekspertizės komisijos pakomisės pirmininko priimamų ekspertinių nutarimų formuluočių tvirtinimo“
 • Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2016 m. birželio 13 d. įsakymą Nr. V-566 „Dėl siuntimo į Karinę medicinos ekspertizės komisiją ir ekspertinio nutarimo pažymos formų patvirtinimo“