Pradžia ŠAUKTINIAMS

Teisės dirbti su įslaptinta informacija suteikimas

DUOMENŲ VALDYTOJAS

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija (KAM)

DUOMENŲ TVARKYTOJAS (-AI)
 • Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba (Vilnius, Mindaugo g. 26)
 • Informacinių technologijų tarnyba prie KAM (Vilnius, Šilo g. 5A)
 • Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie KAM (Vilnius, Jankiškių g. 50)
DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAS

Teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikimas

DUOMENŲ SUBJEKTAI

Asmenys, pretenduojantys į pareigas, susijusias su įslaptintos informacijos, žymimos slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, naudojimu ar apsauga

ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJŲ APRAŠYMAS
 • Asmens kodas, vardas (-ai), pavardė (-ės)
 • Gimimo data
 • Duomenys apie tarnybos (darbo) vietą
 • Tarnybos (darbo) istorija
 • Drausminės (tarnybinės) nuobaudos
 • Duomenys apie leidimą ir teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija
 • Duomenys apie teistumą ir baudžiamuosius nusižengimus, nurodytus VTPĮ 16 straipsnio 2 dalyje
 • Duomenys apie administracinius nusižengimus, nurodytus VTPĮ 16 straipsnio 2 dalyje
 • Duomenys apie sveikatos sutrikimus, nurodytus VTPĮ 16 straipsnio 2 dalyje
 • Asmens parašas
DUOMENŲ SAUGOJIMO TRUKMĖ

Duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikia duomenų tvarkymo tikslais. Konkretūs asmens duomenų saugojimo terminai nustatyti dokumentacijos plane ir kituose teisės aktuose.
Pasibaigus saugojimo laikui, dokumentai ir duomenys teisės aktų nustatyta tvarka sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymuose nustatytais atvejais turi būti perduoti į valstybės archyvą.

TECHNINĖS IR ORGANIZACINĖS SAUGUMO PRIEMONĖS
 • Techninės saugumo priemonės nustatytos Krašto apsaugos sistemos riboto naudojimo informacinės sistemos akreditacijos dokumentuose, patvirtintuose Informacinių technologijų ir telekomunikacijų tarnybos prie krašto apsaugos ministerijos tarnybos direktoriaus įsakymu (-ais))
 • Organizacinės saugumo priemonės nustatytos Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-1253 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje taisyklių patvirtinimo“.
DUOMENYS GAUNAMI IŠ:
 • duomenų subjektų
 • krašto apsaugos sistemos institucijų
 • Lietuvos Respublikos gyventojų registro
 • Lietuvos Respublikos karo prievolininkų registro
 • KAS riboto naudojimo informacinės sistemos
 • Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos
 • Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro
 • Administracinių nusižengimų registro
TEISĖS AKTAI, KURIAIS REMIANTIS YRA TVARKOMI ASMENS DUOMENYS
 • Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 820 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo įgyvendinimo“.
 • Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2016 m. lapkričio 4 d. įsakymo V-1018 „Dėl teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija,  žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikimo ir panaikinimo krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“