Pradžia ŠAUKTINIAMS

Vaizdo stebėjimas

DUOMENŲ VALDYTOJAS

Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba (LK KPKT)

DUOMENŲ TVARKYTOJAS (-AI)

Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba (Vilnius, Mindaugo g. 26)

DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAS

Užtikrinti LK KPKT personalo ir kitų asmenų, kurie lankosi LK KPKT patalpose, saugumą, šių asmenų ir LK KPKT turto saugumą bei viešąją tvarką.

DUOMENŲ SUBJEKTAI

Asmenys patenkantys į vaizdo stebėjimo lauką.

ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJŲ APRAŠYMAS
  • Asmens nuotrauka (stebėjimo vaizdas)
  • Asmens pokalbis (balso įrašas)
DUOMENŲ SAUGOJIMO TRUKMĖ

Nuo 15 iki 45 kalendorinių dienų.

TECHNINĖS IR ORGANIZACINĖS SAUGUMO PRIEMONĖS
  • Techninės saugumo priemonės nustatytos Vaizdo stebėjimo Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnyboje taisyklėse, patvirtintose Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos direktoriaus 2019 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-434 „Dėl vaizdo stebėjimo Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnyboje taisyklių patvirtinimo“
  • Organizacinės saugumo priemonės nustatytos Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-1253 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje taisyklių patvirtinimo“.
DUOMENYS GAUNAMI IŠ:

Duomenų subjektų.

DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS

Tvarkyti vaizdo stebėjimo duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies f punktas.

TEISĖS AKTAI, KURIAIS REMIANTIS YRA TVARKOMI ASMENS DUOMENYS
  • Krašto apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 3 d. įsakyme Nr. V-1253 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Krašto apsaugos sistemoje taisyklių patvirtinimo“;rašto apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 3 d. įsakyme Nr. V-1253 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Krašto apsaugos sistemoje taisyklių patvirtinimo“;
  • Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos direktoriaus 2019 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. V-434 „Dėl vaizdo stebėjimo Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnyboje taisyklių patvirtinimo“.