Pradžia ŠAUKTINIAMS

Kviečiame dalyvauti karo prievolininkų prašymus atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą nagrinėsiančioje komisijoje

Kviečiame dalyvauti karo prievolininkų prašymus atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą...

 Krašto apsaugos ministerija kviečia įvairias asociacijas, tradicines religines bendruomenes, religines bendrijas ir aukštąsias mokyklas teikti atstovų kandidatūras dalyvauti atrankoje į karo prievolininkų prašymų atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą nagrinėjimo komisiją.

Alternatyvioji krašto apsaugos tarnyba – dėl religinių ar pacifistinių įsitikinimų su ginklu negalinčių tarnauti karo prievolininkų tarnyba, alternatyvi privalomajai karo tarnybai.

Visuomenės atstovų atrankoje kviečiami dalyvauti Lietuvos Respublikoje įregistruotų asociacijų, kurių veikla susijusi su krašto apsaugos sistemos stiprinimu ir visuomenės parengimu gynybai, jaunimo ugdymu ir pilietiniu, patriotiniu auklėjimu, žmogaus teisių gynimu, nariai. Asociacijos, tradicinės religinės bendruomenės, religinės bendrijos ir aukštosios mokyklos.

Karo prievolę administruojanti krašto apsaugos sistemos institucija, vadovaudamasi asociacijų, tradicinių religinių bendruomenių ir/ar religinių bendrijų, aukštųjų mokyklų atstovavimo proporcingumo principo, atrinks aštuonis kandidatus.

Komisijos nariais galės būti tik nepriekaištingos reputacijos, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708), asmenys. Atrenkant asociacijų pateiktus kandidatus, pirmenybė bus teikiama asociacijų, ginančių žmogaus teises, atstovams ir religijos mokslo ekspertams.

Karo prievolininkų prašymų atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą nagrinėjimo komisijos sąrašą tvirtins krašto apsaugos ministras. Jame turės būti ne mažiau kaip keturi ir ne daugiau kaip 8 visuomenės atstovų.

Kandidatūras iki balandžio30 d. dienos gali teikti asociacijų vadovai, raštu Krašto apsaugos ministerijai pateikdami kandidato vardą ir pavardę, asociacijos, kuriai atstovaujama, pavadinimą, kontaktinius duomenis (telefoną, elektroninį paštą) ir kandidato užpildytą nustatytos formos anketą.

Kandidatų anketos bus priimamos iki 2015 m. balandžio30 d.

Jas pateikti reikės šiuo adresu:

Marija Bekeraitė

El. paštas. [email protected]

Tel. (8 5) 2113869, faksas (8 5) 2130075

Lietuvos kariuomenės

Krašto apsaugos savanorių pajėgos

Viršuliškių 36, Vilnius

Susiję teisės aktai:

http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=418175 – LRV 2012-02-02 Nr. 136 - Alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos atlikimo valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose tvarkos aprašas

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=415106 – LRV 2000-02-23 Nr. 207 - Karo prievolininkų prašymų atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą nagrinėjimo komisijos nuostatai