Pradžia ŠAUKTINIAMS

Parengtojo rezervo pratybos ir mokymai

Kas tai - parengtasis Lietuvos kariuomenės personalo rezervas?

Parengtasis Lietuvos kariuomenės personalo rezervas – karo prievolininkai, įgiję pagrindinį karinį parengtumą Lietuvos kariuomenėje arba turintys jam prilygintą, pagal Lietuvos kariuomenės vado nustatytų kariui būtinų žinių ir gebėjimų standartus, iki jiems sukaks 60 metų amžius.

Atrinktiems parengtojo rezervo karo prievolininkams, siunčiami nurodymai atvykti į Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos Regioninį karo prievolės ir komplektavimo skyrių ar poskyrį, kur atitinkantys reikalavimus bei patikrinti Karinės medicinos ekspertizės komisijos karo prievolininkai skiriami į pratybas ir mokymus kariniuose vienetuose atnaujinti savo karines žinias ir įgūdžius.

Mokymai trunka nuo 20 iki 30 dienų per penkerius metus pagal Lietuvos kariuomenės vado patvirtintą šaukimo į parengtojo rezervo pratybas ir mokymus planą.

Kada gali būti atidėti parengtojo rezervo karių mokymai?

Atleidimo nuo karo prievolės ir privalomosios karo tarnybos atidėjimo atvejai yra numatyti Karo prievolės įstatymo 3 ir 15 straipsniuose. Jeigu yra aplinkybių, dėl kurių karo prievolininkas gali būti atleistas nuo karo prievolės ar privalomoji karo tarnybą gali būti atidėta, karo prievolininkas turi pateikti dokumentus, kuriais pagrindžiamos atleidimo nuo karo prievolės ar privalomosios pradinės karo tarnybos atidėjimo individualia tvarka aplinkybės. Į parengto rezervo karių pratybas, mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių šaukiamas karo prievolininkas gali pateikti regioniniam karo prievolė komplektavimo skyriui ar poskyriui prašymą atidėti tarnybą dėl neproporcingai didelės žalos jo ar visuomeniniams interesams, jei mano, jog tokia žala jam kiltų ir jos būtų galima išvengti, jeigu jis tarnybą atliktų kitu metu, pavyzdžiui, augina du ar daugiau mažamečių vaikų, vienintelis darbingas šeimos maitintojas, šaukiamas žmonos nėštumo laikotarpiu ir nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu ir kitais atvejais. Prašymai svarstomi Atrankos komisijos, jei būtų įrodyta žala, tarnyba būtų atidedama kalendoriniams metams arba trumpesniam laikotarpiui. Visos prašyme pateiktos aplinkybės turi būti pagrįstos dokumentais, kurie pateikiami kartu su prašymu.

Sveikata

Prieš pašaukiant į parengtojo rezervo karių pratybas ir mokymus, privaloma pasitikrinti sveikatą Karinėje medicinos ekspertizės komisijoje, kur nustatomas karo prievolininkų tinkamumas tarnybai rezerve.

Apmokėjimas ir socialinės garantijos

Parengtojo rezervo kariams už tarnybos rezerve dienas mokamas atlyginimas, prilygstantis atitinkamo laipsnio profesinės karo tarnybos kario atlyginimui pagal turimą karinį laipsnį arba pagal pagrindinėje darbovietėje gaunamą vidutinį darbo užmokestį (turi būti pateikta pažyma). Už tarnybos dienas mokama 100 procentų profesinės karo tarnybos kariams patvirtinto tarnybinio atlyginimo pirmaisiais tarnybos pagal kario laipsnį metais (pvz., jeigu Jūsų karinis laipsnis yra j. eil. ir esate šaukiamas dalyvauti pratybose ir mokymuose, kurie truks 21 dieną, Jūs gausite apie 650 - 680 Eur. Jeigu, pagrindiniame darbe gaunamas vidutinis darbo užmokestis yra didesnis nei parengtojo rezervo kariams apskaičiuotas tarnybinis atlyginimas, išmokamas parengtojo rezervo karo prievolininko vidutinio darbo užmokesčio dydžio atlyginimas, neviršijantis dviejų Lietuvos statistikos departamento paskutinį kartą paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžių.

Pažymėtina, jog parengtojo rezervo kariai aprūpinami apranga, maistu ir tarnybine gyvenamąja patalpa, taikomos socialinės garantijos.

Už kiekvieną tinkamumo privalomajai karo tarnybai tikrinimo dieną parengtojo rezervo karo prievolininkams mokami 0,2 Vyriausybės nustatytos bazinės socialinės išmokos dydžio dienpinigiai (7,6 EUR)

Parengtojo rezervo karo prievolininkai jų tinkamumo karo tarnybai tikrinimo dienomis aprūpinami maistu arba jiems išmokama maitinimosi išlaidų piniginė kompensacija (8 EUR).


Parengtojo rezervo karo prievolininkams apmokamos kelionių iš gyvenamosios vietos į karo prievolę administruojančią krašto apsaugos sistemos instituciją ir atgal į gyvenamąją vietą, iš gyvenamosios vietos pasitikrinti sveikatos ir atgal į gyvenamąją vietą išlaidos pagal pateiktus keleivinio transporto (išskyrus taksi) bilietus, o tokių bilietų nepateikus, – pagal krašto apsaugos ministro nustatytus vieno kilometro važiavimo nuosavu transportu kompensuojamus dydžius (1 km. - 0,06 euro).


Ką reikia turėti su savimi atvykus?

Parengtojo rezervo karo prievolininkams, pašauktiems į pratybas ir mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių, su savimi privaloma turėti šiuos dokumentus:

  • Galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasas ar asmens tapatybės kortelė);
  • Karinį liudijimą;
  • Jei karo prievolininkas yra dirbantis, turi pristatyti pažymą iš savo pagrindinės darbovietės apie vidutinį darbo užmokestį už paskutinius tris mėnesius (Forma patvirtinta socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. A1-35). Pažymą turi pateikti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pratybų ir mokymų įvykdymo pabaigos kariniam vienetui, kuriame jie dalyvavo.

Kur kreiptis?

Jeigu susidomėjote parengtojo rezervo pratybomis ir mokymais, prašome asmeniškai kreiptis į regioninį Karo prievolės ir komplektavimo skyrių ar poskyrį arba užpildyti kandidato anketą.

Taip pat galite teirautis paskambinę nemokama telefono linija 8 800 12340 arba pasižiūrėkite vaizdo įrašų galeriją:

Pildyti anketą