Pradžia ŠAUKTINIAMS

Parengtojo rezervo pratybos ir mokymai

Kas tai - parengtasis kariuomenės personalo rezervas?

Parengtasis kariuomenės personalo rezervas – karo prievolininkai, įgiję pagrindinį karinį parengtumą Lietuvos kariuomenėje arba turintys jam prilygintą, pagal Lietuvos kariuomenės vado nustatytų kariui būtinų žinių ir gebėjimų standartus, iki jiems sukaks 60 metų amžius.

Atrinktiems parengtojo rezervo kariams (toliau – PRK), siunčiami šaukimo nurodymai atvykti į Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos Regioninį karo prievolės ir komplektavimo skyrių ar poskyrį (toliau – RKPKS), kur atitinkantys reikalavimus bei patikrinti Karinės medicinos ekspertizės komisijos skiriami į pratybas ir mokymus kariniuose vienetuose atnaujinti savo karinius įgūdžius.

Mokymai trunka nuo 20 iki 30 dienų per penkerius metus.

Kada gali būti atidėti PRK mokymai?

Vykdant atranką į pareigas parengtojo rezervo kariniuose vienetuose, tarnyba rezerve atidedama Karo prievolės įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3–14 punktuose nurodytiems karo prievolininkams.

Karo prievolės įstatymo 15 str. 1 d. 14 p. numatyta, jog krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka – atliekantiems privalomąją pradinę karo tarnybą būtų padaryta neproporcingai didelė žala jo asmeniniams ar visuomeniniams interesams, kurios būtų galima išvengti, jeigu karo prievolininkas privalomąją pradinę karo tarnybą atliktų kitu metu. Šiuo atveju karo prievolininkas turi teisę prašyti atidėti privalomąją karo tarnybą pateikdamas prašymą ir visus pagrindžiančius dokumentus, dėl ko tarnyba jam turėtų būti atidėta.

Sveikata

Prieš pašaukiant PRK į pratybas ir mokymus, privaloma pasitikrinti sveikatos būklę Karinėje medicinos ekspertizės komisijoje, kur nustatomas karo prievolininkų tinkamumas privalomajai karo tarnybai pagal sveikatos grupes. Sveikatos grupės yra žymimos lietuviškos abėcėlės raidėmis ir tiems, kuriems buvo nustatyta A, B, C, D, E sveikatos grupės, yra laikomi tinkamais privalomajai karo tarnybai rezerve.

Apmokėjimas

PRK, pašauktiems į RKPKS ar karinės medicinos ekspertizės komisiją, mokami dienpinigiai (7,6 EUR) ir maistpinigiui (8 EUR), iš viso 15,6 EUR už 1 dieną, bei kelionės išlaidų atlyginimas. Kad gauti šias išmokas, karo prievolininkams reikia užpildyti atitinkamą anketą bei prašymą.

PRK, gyvenantiems Lietuvoje, kompensuojama ne daugiau kaip 5,7 eurų už vieną kelionę (pirmyn ir atgal 11,4 eurų per dieną). Karo prievolininkams, kurių gyvenamoji vieta yra Europoje (valstybės išvardintos Vyriausybės nutarimo priede https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2f4112d020c811e5b336e9064144f02a), kompensuojama ne daugiau kaip 98,8 eurų už vieną kelionę. Karo prievolininkams, kurių gyvenamoji vieta yra ne Lietuvoje ir ji nėra nė vienoje Vyriausybės nutarimo priede išvardintoje užsienio valstybėje, kompensuojama ne daugiau kaip 380 eurų už vieną kelionę. Gyvenamąja vieta laikoma deklaruota gyvenamoji vieta, nebent karo prievolininkas pateikia dokumentus, nurodančius kitą faktinę gyvenamąją vietą.

Kelionės išlaidos karo prievolininkams bus kompensuojamos po to, kai jis RKPKS pateikia prašymą kartu su patirtas kelionės išlaidas patvirtinančiais dokumentais (bilietais, čekiais, kt.). Tokių bilietų nepateikus, jei karo prievolininkas vyksta nuosavu transportu, jam kelionės išlaidos bus kompensuojamos pagal Krašto apsaugos ministro nustatytus 1 km važiavimo nuosavu transportu kompensavimo dydžius (1 km. - 0,06 euro) ir ne daugiau negu 190 km. į abi puses per dieną.

Kompensacija mokama tik į asmeninę karo prievolininko banko sąskaitą.

Ką reikia turėti su savimi atvykus?

PRK, pašauktiems dalyvauti pratybose ir mokymuose, su savimi privaloma turėti šiuos dokumentus:

  • Galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasas ar asmens tapatybės kortelė);
  • Karinį liudijimą;
  • Jei karo prievolininkas yra dirbantis, turi pristatyti pažymą iš savo pagrindinės darbovietės apie vidutinį darbo užmokestį už paskutinius tris mėnesius (Forma patvirtinta socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. A1-35). Pažymą turi pateikti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pratybų ir mokymų įvykdymo pabaigos kariniam vienetui, kuriame jie dalyvavo.

Pratybų eiga ir socialinės garantijos pratybų metu

PRK pratybų ir mokymų metu bus taikomas kareivinių režimas (nebus išleidžiami už dalinio ribų). Pažymėtina, jog PRK bus aprūpinami apranga, maistu ir tarnybine gyvenamąja patalpa, taip pat bus mokamas atlyginimas už tarnybos dienas, taikomos socialinės garantijos. PRK, pašauktiems į mokymus, už tarnybos dienas mokama 100 procentų profesinės karo tarnybos kariams patvirtinto tarnybinio atlyginimo pirmaisiais tarnybos pagal kario laipsnį metais (pvz., jei Jūsų laipsnis yra j. eil. ir esate šaukiamas dalyvauti pratybose ir mokymuose, kurie truks 21 dieną, Jūs gausite apie 470 Eur, kurie per 18 darbo dienų nuo mokymų pabaigos bus pervesti į Jūsų asmenines banko sąskaitas). Jeigu PRK, pašaukto į mokymus, pagrindiniame darbe gaunamas vidutinis darbo užmokestis yra didesnis nei kariams savanoriams ir kitiems aktyviojo rezervo kariams, taip pat parengtojo rezervo kariams apskaičiuotas tarnybinis atlyginimas, jam išmokamas jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio atlyginimas, neviršijantis dviejų Lietuvos statistikos departamento paskutinį kartą paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžių.

Kur kreiptis?

Jeigu susidomėjote PRK pratybomis ir mokymais, prašome asmeniškai kreiptis į regioninį Karo prievolės ir komplektavimo skyrių ar poskyrį arba užpildyti kandidato anketą.

Taip pat galite teirautis paskambinę nemokama telefono linija 8 800 12340 arba pasižiūrėkite vaizdo įrašų galeriją:

Pildyti anketą